Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

4. Andra benchmarkingträffen: Följa upp och analysera resultaten

Vad ska uppnås?

Den andra träffen fokuserar på uppföljningssystemen och det fortsatta arbetet.

  • Idéer om förbättringar i system för att följa upp och analysera jämställdhetsarbetet och verksamhetens resultat för kvinnor män, flickor och pojkar i ordinarie system för redovisning och uppföljning
  • Idéer för förbättrade rutiner för jämställdhetsintegrerade beslut
  • Plan för hur förbättringsarbetet ska fortsätta och följas upp efter benchmarkingen
  • Plan för deltagarnas insats i samband med resultatkonferensen.

Förberedelser innan träffen

  • Se filmen om Öppna jämförelser jämställdhet
  • Genomför en gemensam självskattning på checklistan för jämställdhetsintegrering, identifiera ev. behov av ytterligare förbättringsarbete. Notera vilken förflyttning som skett och dra lärdomar av det
  • Gör en kort beskrivning av nuläget utifrån pågående förbättringsarbete
  • Beskriv hur organisationen redovisar, använder och följer upp individbaserad statistik. Hur stor andel av statistiken är könsuppdelad? Finns rutiner för analys av könsuppdelad statistik i samband med budgetarbetet, verksamhetsuppföljning och i den politiska beslutsprocessen?
  • Förbered presentation utifrån mallen och lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 2.

Material

För deltagarna:

Film: Öppna jämförelser jämställdhet

Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)

Mall: Benchmarking 3 Följa upp och mäta resultat (PPT, öppnas i nytt fönster)

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar (PDF, öppnas i nytt fönster)

Mall: Exempel på agenda för benchmarking 3 (PDF, öppnas i nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot