Publicerad: 3 juli 2015

Att stoppa våld och hot

Kvinnofrid innebär en strävan att befria kvinnor från hot, våld och kränkningar. SKL:s arbete utgår från nationella politiska mål och internationella åtaganden genom FN och det europeiska kommunförbundet.

Befria kvinnor från hot, våld och kränkningar

Kvinnofrid är precis som begreppet jämställdhet en vision och ett mål. Kvinnofrid brukar handla om kvinnors frihet från våld i nära heterosexuella relationer där män utövar våldet.

Men kvinnofrid inbegriper även kvinnors frihet från våld i lesbiska och bisexuella parrerelationer. En annan viktig grupp är barn och unga som upplever våld mot sin mamma, liksom kvinnor, barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld.

Med kvinnofridsarbete eller kvinnofridsverksamheter menas att upptäcka, stödja och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, samt arbete med våldsutövande män för att få dem att upphöra med sitt beteende.

Ett nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra nationella jämställdhetspolitiska delmålen. Inom området ryms arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, prostitution och människohandel för sexuella ändamål, samt att förebygga tvångsäktenskap.

FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 20 december 1993 antog FN deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor.

Där definieras våld som ”varje genusrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller privat”

FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor

Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld

Enligt FN-deklarationens andra artikel omfattar våld mot kvinnor bland annat:

a) fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som förekommer inom familjen, till exempel misshandel, sexuellt utnyttjande av minderåriga flickor i hushållet, våld relaterat till hemgift, våldtäkt inom äktenskapet, kvinnlig könsstympning och andra traditionella seder som är skadliga för kvinnorna, våld utövat av annan än make och våld i samband med utnyttjande

b) fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som förekommer ute i samhället inklusive våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande och hotelser i arbetet, inom utbildningsinstitutioner och på andra platser, handel med kvinnor och tvångsprostitution,

c) fysiskt, sexuellt och psykiskt våld förövat eller tolererat av staten, varhelst det förekommer.

CEMR-deklarationen

SKL har ställt sig bakom den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, som har tagits fram av samarbetsorganisationen Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

SKL rekommenderar alla kommuner, landsting och regioner att underteckna den.

Deklarationens 22:a artikel handlar om genusrelaterat våld. De som undertecknat deklarationen förbinder sig att införa och stärka program samt insatser mot genusrelaterat våld.

Insatserna handlar om både arbetet med våldsutsatta och de våldsutövande.

CEMR-deklarationen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot