Publicerad: 3 juli 2017

Att stoppa våld och hot

Kvinnofrid innebär en strävan att befria kvinnor från hot, våld och kränkningar. Kvinnofrid är precis som begreppet jämställdhet en vision och ett mål.

Bild som beskriver begreppet kvinnofrid

Klicka på bilden för en större version

Med begreppet kvinnofrid avses arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor.

Figuren visar att mäns våld mot kvinnor inrymmer större delen av våldet som sker i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck. Omfångsstatistik visar att större delen av det våld som sker i nära relationer utövas av män mot kvinnor. Figuren visar också att mäns våld mot kvinnor är en del av det våld som män utövar i en rad olika sammanhang, inklusive det män riktar mot andra män i offentliga miljöer.

Ett nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett nationellt jämställdhetspolitiskt delmål.

Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Delmålet omfattar vidare hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och handel med människor för sexuella ändamål.

Delmålet handlar också om kvinnors och flickors rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Delmålet omfattar även mäns och pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet och fokuserar särskilt på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Att motverka kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i medier, pornografi och reklam som syftar till att reproducera föreställningar om kvinnors underordning ingår också i delmålet.

I delmålet ingår också trakasserier, hot och annat våld som sker på internet och andra digitala kanaler. Delmålet är således mer omfattande än vad som räknas till begreppet våld i nära relationer, dvs. mellan närstående. Delmålet om mäns våld mot kvinnor har även en stark koppling till närliggande former av våld såsom våld i samkönade relationer och våld mot barn.

SKL:s arbete för kvinnofrid utgår från det nationella jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. SKL utgår också från de ställningstaganden som uttrycks i följande internationella överenskommelser:

FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Istanbulkonventionen

Informationsansvarig

  • Frida Olgun
    Handläggare
  • Jenny Norén
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot