Publicerad: 7 november 2019

SKL:s kvinnofridssatsning

2018–2020 gör SKL en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Överenskommelse om stärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

SKL:s kvinnofridssatsning har fem mål:

 1. Stärkt samverkan på lokal, regional och nationell nivå
 2. Bättre systematisk uppföljning och analys
 3. Stärkt kvinnofridsarbete i socialtjänsten
 4. Stärkt kvinnofridsarbete i hälso- och sjukvården
 5. Stärkt våldsförebyggande arbete med fokus förskola och skola

Stöd till socialtjänsten

Utvecklingsledare för kvinnofrid i varje län

Genom kvinnofridssatsningen har de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, RSS, anställt en utvecklingsledare inom kvinnofridsområdet. RSS finns i varje län.

Regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter Regionala utvecklingsledare för kvinnofrid

Utvecklingsledarnas uppdrag är att

 • utveckla kunskap och kapacitet inom RSS
 • stödja kunskapsutveckling och spridning i kommunerna och regionen
 • stärka samverkan mellan aktörer i länet
 • utveckla systematisk uppföljning lokalt och regionalt.

Utvecklingsledarna träffas i ett nationellt nätverk hos SKL och samverkar även med länsstyrelsernas utvecklingsledare för kvinnofrid. Målet är att stödja långsiktigt hållbara strukturer för kommunernas kvinnofridsarbete.

Ansvarig på SKL:
Kerstin Wanhatalo, handläggare socialtjänst

SU-Kvinnofrid – projekt om individbaserad systematisk uppföljning

2019–2020 ger SKL och RSS ett särskilt stöd till kommuner som vill följa upp stödet till våldsutsatta vuxna. Syftet är att öka kunskap om kvinnofridsarbetes kvalitet och resultat och bidra till verksamhetsutveckling.

Projekt SU-Kvinnofrid – systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

Stöd till hälso- och sjukvården

Kartläggning av framgångsfaktorer

Under 2019 kartlägger SKL framgångsfaktorer och utvecklingsområden inom hälso- och sjukvårdens kvinnofridsarbete. Syftet är att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården kan utveckla arbetet med att uppmärksamma våld så att våld upptäcks tidigt och fler utsatta får rätt skydd, stöd och behandling. Rapporten väntas vara klar våren 2020.

Ansvarig på SKL:
Carina Gyllner Bergmark, handläggare hälso- och sjukvård

Stöd till förskola och skola

Kartläggning av behov och stöd

Under 2019 kartlägger SKL skolhuvudmännens behov av stöd och förutsättningar att förebygga våld. SKL ser även över vilket stöd skolhuvudmännen har idag på området, bland annat från Skolverket och Skolinspektionen.

Forskning och lärande pilotprojekt om våldsförebyggande arbete

På SKL:s uppdrag utvärderar Stockholms universitet svenska skolors arbete med den våldsförebyggande metoden Mentors in Violence Prevention, MVP. Syftet är att öka kunskap om hur metoden fungerar, vad som krävs för att genomföra den och hur MVP står sig i jämförelse med skolans ordinarie kvalitetsarbete mot kränkande behandling.

Metoden Mentors in Violence Prevention, MVP

Utlysning av medel till skolor

I juni 2019 utlyste SKL medel till kommuner som vill ha stöd att komma igång med våldförebyggande metoder i skolan. I oktober 2019 beviljades 48 skolhuvudmän medel.

Utlysning av medel till skolor

Ansvarig på SKL:
Klas Hyllander, handläggare förskola och skola
Lovisa Fransson, handläggare förskola och skola

Stöd till arbetsgivare

Stöd att upptäcka våldsutsatta medarbetare

Under 2019 undersöker SKL möjligheterna att ta fram stöd för hur chefer i kommuner och regioner kan upptäcka våldsutsatthet hos anställda och hjälpa dem till rätt stöd, skydd och rehabilitering.

Ansvarig på SKL:
Carina Gyllner Bergmark, handläggare hälso- och sjukvård
Frida Olgun, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor

Informationsansvarig

 • Jenny Norén
  Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot