Publicerad: 29 maj 2018

SKL:s kvinnofridssatsning

2018–2020 gör SKL en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Överenskommelse om stärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

SKL:s kvinnofridssatsning har fem mål:

 1. Stärkt samverkan på lokal, regional och nationell nivå
 2. Bättre systematisk uppföljning och analys
 3. Stärkt kvinnofridsarbete i socialtjänsten
 4. Stärkt kvinnofridsarbete i hälso- och sjukvården
 5. Stärkt våldsförebyggande arbete med fokus förskola och skola

Resurser till länen

Satsningen finansieras av statliga medel om 15 miljoner kronor per år. Av dessa går 9 miljoner till de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (RSS).

Regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

RSS finns i varje län och arbetar med verksamhetsstöd, kunskapsutveckling, evidensbaserad praktik och implementering av nya metoder. Att stärka RSS tror SKL kan snabba på utvecklingen.

Genom SKL:s kvinnofridssatsning har RSS möjlighet att tillsätta tjänster motsvarande en halvtid inom kvinnofridsområdet. Syftet är att RSS ska sprida kunskap och stödja utveckling i länens kommuner och landsting. RSS ska arbeta med mål 1 och 2, men kan också välja att arbeta med övriga eller egna mål utifrån behov.

Arbete på SKL

I kvinnofrissatsningen använder SKL sina ordinarie arbetssätt. Det innebär att SKL bevakar kommunernas och landstingens intressen, ger stöd till medlemmar, samverkar nationellt och regionalt samt stödjer verksamhetsutveckling. SKL sprider och kompletterar också det goda arbete andra aktörer gör.

Bland annat ska SKL:

 • Skapa förutsättningar för samordning och samverkan mellan nationella aktörer, mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mellan kommuner.
 • Ta fram stöd för hur kommuners, landstings och regioners kvalitet och resultat kan mätas och stödja utveckling av individbaserad systematisk uppföljning
 • Ta fram nationella indikatorer tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten för att följa upp regeringens delmål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
 • Utveckla stöd för hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården tidigare kan upptäcka och förebygga våld och ge bättre stöd till våldsutsatta och deras barn. Detta gäller även stöd till de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.
 • Utveckla stöd för hur hälso- och sjukvården kan öka samarbetet kring psykisk hälsa, rehabilitering och missbruks-/beroendevård när det gäller vålld
 • Stödja utvecklingen av verksamheter för våldsutövare
 • Utveckla stöd för hur förskola och skola kan driva våldsförebyggande arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot