Publicerad: 18 januari 2018

Våldsförebyggande arbete

Tidigt våldsförebyggande arbetet behöver utvecklas och ges ett ökat fokus.

Det kan handla om att arbeta med att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld och insatser som riktar sig till den breda allmänheten, till avgränsade geografiska områden, till en viss åldersgrupp eller till ett visst kön.

Arbetet mot våld i nära relationer består för närvarande och för de allra flesta främst av reaktiva insatser, det vill säga ett ingripande när våld redan är ett faktum. Detta är absolut också ett våldsförebyggande arbete, men för att uppnå visionen om kvinnofrid krävs tidigt våldsförebyggande insatser.

Efterfrågan är stor hos kommuner, landsting och regioner och stödet för arbetet behöver utvecklas ännu mer. SKL anser att staten i framtiden behöver avsätta resurser för våldförebyggande arbete och forskning kring detsamma.

Tidig upptäckt av våldsutsatta eller våldbenägna

Ett viktigt våldsförebyggande arbete är att tidigt upptäcka personer som är våldsutsatta eller våldsbenägna. Personal inom kommun och landsting möter dagligen eller regelbundet våldsutsatta barn och vuxna. Detta ger kommuner, landsting och regioner en unik möjlighet att uppmärksamma våldet och erbjuda stöd, skydd och behandling.

Hälso- och sjukvården samt tandvården är centrala aktörer för tidig upptäckt av kvinnor och barn utsatta för våld. Våld i nära relationer finns som en bakomliggande orsak till sjukskrivningar och frånvaro från arbetet. Det är viktigt att personer som utsätts för våld fångas upp så tidigt som möjligt. SKL anser att rutiner, stöd och vägledning för att ställa frågor om våldsutsatthet behöver utvecklas och spridas till hälso-, sjukvård- och tandvårdspersonal.

SKL arbetar för att integrera jämställdhetsperspektiv och arbete mot våld i nära relationer i landstingens kvalitetsarbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Jämställd sjukskrivning

Arbete med våldsutövare

SKL vill se ett ökat fokus på arbete med våldsutövare. I sådant våldsförebyggande arbete är det viktigt att de våldsutsattas säkerhet alltid står i centrum och att rutiner för riskbedömningar och säkerhetsarbete finns.

Verksamheter som arbetar med våldsutövare växer och utvecklas och det finns ett starkt intresse och engagemang för arbetet. Det är få våldsutövare som döms och i många fall är straffen för ringa för att Kriminalvårdens behandlingsprogram ska sättas in. Det är därför av central betydelse för våldsutsatta att insatser riktade till våldsutövare byggs upp även på annat håll.

SKL vill dock påpeka att det idag inte finns någon generell skyldighet för kommuner, landsting eller regioner att ge insatser och stöd till våldsutövare.

SKL följer nära utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld:

Kommittédirektiv: Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Webbsändning från konferens om att stoppa mäns våld

Den 7-8 december 2017 arrangerades en konferens om hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av arbetet. Du som inte var med på plats kan se konferensen i efterhand.

Webbsändning Våldsprevention 2017, dag 1

Webbsändning Våldsprevention 2017, dag 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot