Publicerad: 7 maj 2019

Arbete med våldsutövare

SKL vill se ett ökat fokus på arbete med våldsutövare. I sådant våldsförebyggande arbete är det viktigt att de våldsutsattas säkerhet alltid står i centrum och att rutiner för riskbedömningar och säkerhetsarbete finns.

Skriftens framsida

Skrift om förändringsarbete med våldsutövande män

Skriften Förändringsarbete med våldsutövande män

Hur kan kommuner och landsting arbeta med män som utövar våld mot kvinnor? I skriften Förändringsarbete med våldsutövande män bidrar SKL till en fördjupad förståelse av vad som krävs för att utveckla kvaliteten i sådant våldsförebyggande arbete, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i centrum.

Förhoppningen är skriften ska fungera som ett kunskapsstöd för kvalitetsutveckling i verksamheter hos kommuner, landsting och regioner som erbjuder förändringsarbete för våldsutövare. Rapporten pekar också ut viktiga utvecklingsområden för framtiden.


Utredning om återfallsförebyggande insatser

Verksamheter som arbetar med våldsutövare växer och utvecklas och det finns ett starkt intresse och engagemang för arbetet. Det är få våldsutövare som döms och i många fall är straffen för ringa för att Kriminalvårdens behandlingsprogram ska sättas in. Det är därför av central betydelse för våldsutsatta att insatser riktade till våldsutövare byggs upp även på annat håll.

SKL vill dock påpeka att det idag inte finns någon generell skyldighet för kommuner, landsting eller regioner att ge insatser och stöd till våldsutövare.

SKL följer nära utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Utredningen som ska vara färdig 1 juni 2018 har i uppgift att se över och klargöra frågor som rör huvudmannaskap, reglering och finansiering.

Kommittédirektiv: Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Frida Olgun
    Handläggare
  • Jenny Norén
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot