Publicerad: 17 oktober 2017

Internationella exempel och lärdomar inom MR

Omvärldsstudien och dess exempel ska ge inspiration till kommuner och landsting i Sverige samt för SKL:s fortsatta arbete för att stärka mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

Illustration människor i ett samhälle.

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

En omvärldsstudie med fokus på styrning och ledning

Kommunerna, landstingen och regionerna spelar en central roll för förverkligandet
av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Alla de exempel som lyfts fram i nedan rapport kan ge både inspiration och vägledning i hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen.

Rapport: Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

Exempel och lärdomar ur rapporten

Eugene, Oregon – USA

Under det senaste decenniet har staden Eugene i Oregon, USA, aktivt arbetat för att integrera ett rättighetsperspektiv i samtliga verksamheter genom att arbeta in det i sina strategier, policydokument och beslut.

Graz - the first Human Rights City of Europe

För att omsätta visionen att bli Europas första MR-stad valde staden Graz att organisera arbetet i olika typer av rådgivande forum med mandat och legitimitet att driva frågor om mänskliga rättigheter inom sina respektive områden. Det finns idag ett övergripande MR-råd i staden som består av 30 medlemmar utsedda av stadens borgmästare.

Lancashire County Council, Storbritannien

Lancashire County Council har infört en checklista för mänskliga rättigheter för att garantera att de beslutsunderlag som ska användas vid beredning av beslut har en tydlig rättighetskoppling. Denna checklista ska användas när tjänstemän tar fram underlag både för överordnade inom organisationen och för politikerna.

Toronto, Kanada

Sedan flera år tillbaka finns en särskild enhet inom staden som har i uppdrag att arbeta för mänskliga rättigheter och jämlikhet. Arbetet på enheten bedrivs utifrån en strategisk plan som sträcker sig till 2018 och som framförallt fokuserar på fyra prioriterade områden.

Osaka, Japan

I staden Osaka i Japan finns sedan flera år tillbaka en ”Human Rights City-plan”. Den har tre olika delar och presenteras på ett pedagogiskt sätt för invånarna genom att likna mänskliga rättigheters roll i samhället vid att köra en bil. För att rättighetsbärarna ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter måste de ”ta körkort”.

Läs vidare om ovan exempel och tag del av fler lärdomar och slutsatser i rapporten

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Lindström
    Konsult
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot