Publicerad: 2 december 2016

Nationella minoriteter

De nationella minoriteternas rätt till inflytande genom samråd på lokal nivå har stärkts och det gäller för alla kommuner. SKL ger dig här en kort information om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Förvaltningsområden har utökats

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att antalet kommuner och landsting eller regioner inom förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli utökats. Från 2015 ingår sammanlagt 75 kommuner och 14 landsting/regioner i förvaltningsområdena för samiska, meänkieli och finska..

Det gör att fler enskilda medborgare har möjlighet att använda finska, samiska och meänkieli i kontakter med myndigheter och fler har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska, samiska och meänkieli.

Vilka kommuner, landsting och regioner som ingår i respektive förvaltningsområde

Frivillig ansökan för kommuner om att ingå i förvaltningsområden

Kommuner har möjlighet att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområden och därmed bli berättigade till riktade statsbidrag för merkostnader. Regeringen fattar beslut om sådan anslutning efter ansökan av kommun som vill ingå.

Formella krav vid kommunens ansökan

Kommunen behöver inget speciellt formulär för att göra sin ansökan. Det räcker med ett enkelt brev med bilagor. Anmälan bör utformas med utifrån innehållet i 4 § enligt förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk:

Vid prövningen av om en kommun efter anmälan ska få ingå i ett förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen.

Förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

I anmälan bör det framgå följande:

  • På vilket sätt minoritetens intresse har manifesterats och hur anmälan initierats i kommunen.
  • Politisk förankring ska framgå. Beslut ska vara fattat i kommunstyrelsen och förankrat med respektive minoritet i kommunen.
  • En redovisning för vilka olika kostnader kommunen avser att använda statsbidraget om anmälan bifalls, gärna med viss långsiktighet. Ju utförligare, desto bättre.

Kommunens anmälan skickas till Regeringskansliet

Ansökan eller anmälan är en lång process. Ansökan ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 1 april ett givet år för att kommunen, om inträde beviljas, ska ingå i förvaltningsområdetfrån och med året därpå.

Adress dit anmälan ska skickas:
Regeringskansliet, Kulturdepartementet,
Enheten för diskrimineringsfrågor, 103 33 Stockholm.

Vid frågor eller mer information om anmälan vänligen kontakta:
Regeringskansliet

Landstingens roll och ansvar

Landstingen i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska ska också stödja användningen av de tre minoritetsspråken. De behöver inte ansöka frivilligt utan ingår i en kommuns ansökan och får årligen statsbidrag för merkostnader.

Landstingens bidrag med mera

Ansvar för information, stöd och uppföljning 

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ska se till att lagen om nationella minoriterer efterlevs. De två myndigheterna är också ansvariga för kunskapshöjande insatser. De
nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän
och allmänheten ska känna till deras rättigheter.

  • Sametinget ansvarar för samerna.
  • Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet

Kommuner ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter och kultur i Sverige

Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena, men lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och för alla de fem nationella minoriteterna.

  • Gemensamt för alla kommuner är att de ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • Gemensamt för alla förvaltningsmyndigheter är också att de ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt
    samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.
  • Minoritetsspråken är dessutom skyddade i två lagar, i språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Råd och åtgärder som kan förbättra arbetet med de nationella minoriteterna

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Lagen om nationella minoriteter

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot