Publicerad: 16 februari 2018

Överenskommelse om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

SKL har ingått en överenskommelse med regeringen om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid i kommuner och landsting. Satsningen pågår 2018–2020, och omfattar 20 miljoner kronor per år.

Satsningen innebär en förstärkning av SKL:s möjligheter att på ett mer kraftfullt sätt stödja medlemmarna och bidra till en snabbare utveckling på de områden som satsningen rör.

Överenskommelsen omfattar 20 miljoner kronor per år 2018, varav 15 miljoner går till utveckling av kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting. En projektplan med aktiviteter för överenskommelsens första år ska vara klar den 31 mars 2018.

Överenskommelse om stöd till jämställdhet och kvinnofrid 2018–2020 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Förstärkt kvinnofridsarbete

SKL ska förstärka arbetet, stödja och främja utvecklingen av:

  • genusförändrande våldsförebyggande arbete med fokus på förskola och skola
  • hälso- och sjukvårdens arbete med tidig upptäckt, behandling för våldsutsatta kvinnor och barn och beteendeförändrande insatser till våldsutövare
  • socialtjänstens arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och barn och beteendeförändrande insatser till våldsutövare
  • kunskaps- och kapacitetsutveckling på kvinnofridsområdet för de regionala stöd- och samverkansstrukturerna (RSS).

Resurser till medlemmar

Satsningen inbegriper en ekonomisk förstärkning av de regionala stöd- och samverkansstrukturerna för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård (förkortat RSS). Förstärkningen är 400 000 kronor per län, samt 600 000 kronor per de tre storstadslänen (per år i tre år) avseende arbete mot mäns våld mot kvinnor, mot hedersrelaterat våld och förtryck och mot våld i nära relationer.

Syftet med resurser till RSS är att långsiktigt stödja och främja utvecklingen av kommuners och landstings gemensamma funktioner för kompetensutveckling på området mäns våld mot kvinnor. Detta genom kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende kvinnofridsarbete i samråd med bland annat Socialstyrelsen och Länsstyrelserna.

RSS ska få möjlighet att rekvirera dessa medel enligt instruktioner som SKL kommer att skicka ut i mars eller april, men detta är ännu inte klart.

Förstärkt och utvecklad samverkan

SKL kommer under satsningen att stärka nationell, regional och lokal samverkan dels med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska delmålen, dels utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhet i skola, vård och omsorg

Kommuner och landsting har en viktig del i arbetet med att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. I mötet med skolan, vården och omsorgen får jämställdhetspolitiken verklig betydelse för kvinnor och män, flickor och pojkar och personer som identifierar sig på annat sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot