Publicerad: 7 maj 2019

Involvera aktörer och grupper för att motverka diskriminering

Antiryktesnätverk – att bena ut rykten med dialog och fakta, Botkyrka kommun

Med inspiration från Barcelona startade Botkyrka kommun 2013 ett antiryktesnätverk. Arbetet går ut på att bemöta och motverka rykten som skapar mental och social distans mellan grupper och områden. Genom nätverket för civilsamhället, forskare och kommunen en löpande dialog om vilka rykten som finns och analyserar utifrån forskningsresultat vilka rykten som har risk att få allvarliga konsekvenser. Med kreativa metoder som film och olika typer av möten benas rykten ut i debatt och dialog med stöd av fakta

Först i Sverige med hbtq-samråd, Göteborgs stad

Som första kommun i Sverige inrättade Göteborg stad 2013 ett normkritiskt råd med fokus på hbtq-frågor. Syftet är att öka integreringen av hbtq-frågorna i kommunens verksamhet och bidra till att hbtq-personers mänskliga rättigheter säkerställs. Förutom att vara ett forum för samtal och samråd är rådet en viktig remissinstans.

Demokrativecka för dialog mellan medborgare och med kommunen, Huddinge kommun

Sedan 2011 arrangerar Huddinge en demokrativecka. Syftet är att möjliggöra dialog mellan medborgare och med kommunens tjänstemän och politiker. Kommunen har en samordnande roll och bjuder in föreningar, förvaltningar och partier att arrangera aktiviteter. 2015 stod bland annat en föreläsning om näthat, en utställning om rasism och demokrati samt hbtq-certifierade ungdomsverksamheter på programmet. Arbetet med demokrativeckan pågår året runt, den bedrivs som nytt projekt varje år och följer kommunens projektstyrningsmodell.

Delaktighetshandbok för bättre samarbete med civilsamhället, Huddinge kommun

För att stötta kommunanställda och politiker till konstruktiv samverkan med civilsamhället, har Huddinge kommun tagit fram en handbok som beskriver olika typer av deltagandeformer och hur de kan genomföras i praktiken. Boken diskuterar också vad delaktighet är - från information, konsultation, dialog, samarbete till medbestämmande, och tar upp olika metoder som enkäter, fokusgrupper och samråd för konsultation, dialoggrupper, framtidsverkstäder och rådslag.

Ett viktigt budskap i handboken är att vara tydlig med syftet med delaktighetsformen, så att de som deltar upplever att det är viktigt att bidra och att det finns verkliga möjligheter att påverka.

Flera olika sorters dialog och kunskapsunderlag, Lunds kommun

För att skapa en aktuell bild av situationen när det gäller diskriminering fogar Lunds kommun samman olika sorters kunskapsunderlag som tillsammans kan ge signaler. I kunskapsunderlaget ingår enkätfrågor om upplevd diskriminering och attityder, hatbrottsstatistik, information om rasistiska händelser i kommunen, statistiska skillnader där diskriminering kan vara en av de bakomliggande orsakerna, samt enskildas och gruppers berättelser och erfarenheter.

Utöver ett lokalt integrationsråd har kommunen regelbundna samråd med handikapp-, pensionärs- och nationella minoritetsorganisationer. Rundabordsamtal är en annan dialogform som prövats med till exempel näringsliv, arbetsförmedling, politiker, föreningar, ungdomsgårdar och SFI-elever för diskussioner om diskriminering utifrån olika perspektiv.

Ett kommunalt ungdomsforum som länk mellan unga och politiker, Trelleborgs kommun

Forumet består av åtta gymnasieungdomar som får ansöka om plats via det kommunala sommarjobbsprogrammet. Ungdomarna, som ska ha så blandad bakgrund som möjligt, får tre veckors utbildning under sommarlovet. Därefter ska forumet fungera som kommunal remissinstans under två terminer. Ungdomsforumet arbetar med utvalda fokusområden, men också med att förverkliga helt egna idéer. Nuvarande ungdomsforum fick ett öppnare Trelleborg i uppdrag och eftersom ungdomarna tyckte att homofobin var utbredd i Trelleborg så valde de att arbeta med hbtq och planerar att ordna en pride-festival.

Satsning på civilsamhället för att främja integration, Trelleborgs kommun

Kommunstyrelsen i Trelleborg beslutade hösten 2016 att anslå sammanlagt 1,3 miljoner kronor till kultur- respektive fritidsnämnderna för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med integrationsfrågor. Detta inom ramen för arbetet med Trelleborg tillsammans, som är en lokal överenskommelse om samverkan mellan
Trelleborgs kommun, föreningar och andra organisationer inom idéburen sektor.

Ett första möte har hållits, då deltog ett sjuttiotal föreningar och olika
förslag diskuterades tillsammans med representanter från Trelleborgs kommun om hur arbetet med integration kan utvecklas.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot