Publicerad: 7 maj 2019

Bidra till ett interkulturellt synsätt

Flyktingguider och språkvänner, Eskilstuna kommun

För att underlätta personliga kontakter som går bortom etniska gränser och skapa ömsesidigt utbyte arbetar Eskilstuna med konceptet flyktingguide. Etablerade Eskilstunabor och nyanlända flyktingar bildar vänpar. Nyanlända får chans att träna på det svenska språket och lära känna det svenska samhället samtidigt som okunskap, fördomar och segregation motverkas.

Utställning om romer för att motverka antiziganism, Göteborgs stad

För att öka kunskapen och motverka negativa attityder om romer, både bland Göteborgs Stads anställda och i samhället skapades projektet Rom san – är du rom? Projektet, som ville visa på en annan bild av romer än den stereotypa och förändra attityder, resulterade i utställningen ”Vi är romer - människorna bakom myten” på Göteborgs stadsmuseum. Utställningen besöktes av 100 000 personer cirka och 1 000 utbildningstillfällen för anställda inom
privat och offentlig sektor har genomförts.

Superspråkkafé varje lördag på biblioteket, Trelleborgs kommun

På initiativ från medborgare startades ett nätverk som i samarbete med kommunen arbetar för att flyktingar ska vara välkomna till Trelleborg. Nätverket arrangerar föreläsningar och
aktiviteter på biblioteket, som superspråkkaféet varje lördag och en ”storfika”. Vid dem uppmärksammas historiska händelser som till exempel Kristallnatten, för att lyfta fram vikten av att lära av historien för att förhindra att liknande händelser ska kunna ske i framtiden.

Kultur- respektive fritidspolitiska mål för likvärdighet, Trelleborgs kommun

Både fritidsnämnden och kulturnämnden i Trelleborg arbetar med framtagandet av mål för likvärdighet i arbetet med nya medborgare. Målen handlar om att bidra till en ökad kunskapsnivå om det svenska samhället, vara en bidragande resurs i aktiviteter och arrangemang som sker i samverkan med civila sektorn och aktivt medverka till att mötesplatser skapas där människor med både svensk och annan etnicitet kan mötas.

Minoriteternas flaggor med vid officiell flaggning, Växjö kommun

Växjö kommun har tagit fram en riktlinje för officiell flaggning i Växjö där det framgår till att kommunen ska flagga för Sveriges nationella minoriteter och vid internationella kvinnodagen.

Europas teckenspråkshuvudstad, Örebro kommun

Örebro kommun, som har många teckenspråkiga i kommunen, har utropat sig själva till Europas teckenspråkshuvudstad. Utifrån språklagen betraktar kommunen teckenspråkiga som en minoritet och arbetar på samma sätt med avsatta medel för att arbeta för särskild anpassning. Bland annat har teckenspråkiga kommunvägledare rekryterats till kommunens nya servicecenter som öppnar 2014.

Interreligiöst råd och ök. med civilsamhället om samverkan, Örebro kommun

Utöver samråd med teckenspråkiga, Sverigefinnar och romer har Örebro kommun ett interreligiöst råd. Företrädare för olika religiösa samfund träffas fyra gånger per år och diskuterar samhällsfrågor. Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i det interreligiösa rådet. Kommunen har också utifrån regeringens modell gjort en överenskommelse om samverkan med civilsamhället som anger viktiga principer för samverkan, självständighet och oberoende. Föreningarna ska genom dessa principer kunna vara kritiska i förhållande till kommunen utan att det påverkar eventuella stöd som ges.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot