Publicerad: 7 maj 2019

Mät och integrera mål, statistik och indikatorer i styrsystem

Utveckling av indikatorer för kommunalt arbete mot diskriminering, Botkyrka kommun

Tillsammans med Madrid, Graz och Potsdamm ingick Botkyrka 2009 i ECCAR:s arbetsgrupp för indikatorer – ECCAR adix. Arbetet har handlat om hur data om rasism och diskriminering kan användas som redskap i kommunalt antidiskrimineringsarbete.

Utifrån teoretisk bakgrund har gruppen utvecklat indikatorer för att kunna mäta rasism och olikheter i syfte att utvärdera kommunal verksamhet. En viktig del i arbetet har också varit att undersöka och belysa de legala och praktiska effekterna av användande av indikatorer.

Handbok för jämlikhetsanalys, Huddinge kommun

I Huddinge kommun ska samtliga verksamheter mäta och analysera statistik och resultat utifrån kön-, ålder-, barn- och områdesperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Verksamheterna behöver därför ta fram relevant data, identifiera skillnader och förstå bakgrunden till omotiverade skillnader för att kunna sätta in rätt åtgärder. För detta krävs gedigen analys. Som stöd har kommunen tagit fram en handbok för jämlikhetsanalys.

Jämlikhetsfrågor i ordinarie lednings- och styrsystem, Huddinge kommun

Jämlikhetsfrågorna är en del i Huddinge kommuns ordinarie lednings- och styrsystem. Målen och budgeten följs upp i delårs- och årsrapporter, där kommunen använder nyckeltal för att beskriva graden av måluppfyllelse. Upplevd diskrimineringen mäts för invånare, medarbetare och brukare.

Mål att vara bäst i Sverige på mänskliga rättigheter och årligt hållbarhetsbokslut, Örebro kommun

Örebro kommun har som mål i budgeten att kommunen ska vara bäst i Sverige på mänskliga rättigheter och har en rad indikatorer som rör diskriminering och rättighetsfrågor. Som komplement till uppföljning av indikatorerna görs årligen en temarapport om hållbar utveckling med mer analys i form av ett hållbarhetsbokslut.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot