Publicerad: 12 juni 2019

Säkerställ icke-diskriminerande arbetsplatser, välfärdstjänster

Rutiner, samverkan mellan HR-avdelning och den lokala diskrimineringsbyrån, Botkyrka kommun

HR-avdelningen på Botkyrka kommun samarbetar med den lokala diskrimineringsbyrån som att ger kommunens medarbetare och chefer grundläggande utbildning om diskriminering och likabehandling. En ny rutin har införts och kommunen förmedlar samtliga fall av misstanke om diskriminering till diskrimineringsbyrån som utreder.

Strategi för en interkulturell kommun, Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har utvecklat en strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2018. Syftet är att ta ett helhetsgrepp mot segregering och utanförskap. Antidiskriminering är ett av sex
målområden. Fram till 2018 ska kommunen ha säkerställt att alla verksamheter arbetar mot diskriminering. Ett viktigt inslag för att nå målet är ett nära samarbete med 
diskrimineringsbyrån Humanitas i kommunens HR-arbete. Insatser för att säkra hela rekryteringskedjan håller på att utformas.

Strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa icke-diskriminering, Gävle kommun

I samband med den nya diskrimineringslagen 2010 gjorde Gävle kommun om sin
rekryteringsprocess. Efter en inventering stod det klart att det fanns ungefär
lika många sätt att rekrytera som det fanns chefer, och många beslut fattades
utifrån magkänsla. Kommunen tog fram en strukturerad rekryteringsprocess med
stort fokus på medvetenhet om normer och värderingar.

Rekryteringsprocessen säkerställer kvalitet i varje enskilt steg, som till exempel kravspecifikation på tjänsten, intervjufrågor och referenstagning. Parallellt har cheferna utbildats i vad man behöver se upp med för att inte fatta beslut utifrån normer och värderingar, utan att fatta sakliga beslut utifrån kompetens.

Likabehandlingsplaner på enhetsnivå, Göteborgs Stad

Sedan 2014 har samtliga verksamheter i Göteborgs stad i uppdrag att på enhetsnivå ta
fram likabehandlingsplaner. Processledare på de 10 stadsdelsnämnderna stöttar i
så väl framtagande som implementering.

Kompetensbaserad rekrytering, Södertälje kommun

För att säkerställa rekrytering på relevanta grunder tillämpar Södertälje kommun kompetensbaserad rekrytering. I fokus står individens förmåga att utföra de arbetsuppgifter som är aktuella i det uppdrag som ska rekryteras till. Arbetsprover används vid behov, liksom
skattningskartor för att kunna jämföra kandidater på ett standardiserat sätt. Samtliga som sökt och som haft god matchning gentemot kravprofilen, erbjuds en kvalificerad återkoppling där fokus läggs på sakliga kompetenser och färdigheter som efterfrågats i kravprofilen.

Reviderad barnchecklista med icke-diskriminering, Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har reviderat sin barnchecklista från 2004. Syftet med barnchecklistan är att bedöma vilka konsekvenser beslut får för barn och i vilken utsträckning barns rättigheter tas tillvara. Användandet av barnchecklistan följs upp i ett årligt barnbokslut.

Samverkansavtal med den lokala diskrimineringsbyrån, Västerås Stad

Västerås stad har sedan ett antal år tillbaka ett samverkansavtal med diskrimineringsbyrån Humanitas. Humanitas bistår vid lokala seminarier, på arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud, genomför riktade informationsinsatser till medarbetare/enheter inom staden samt håller informationsseminarier till invånare.

Kvalitetssäkrad hemtjänst, webb och personaltidning ur ett jämlikhetsperspektiv, Växjö kommun

För att säkerställa att kommunens service och tjänster är av lika hög kvalitet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och religion arbetar man i Växjö med kvalitetssäkring ur ett jämlikhetsperspektiv. 2012 kvalitetssäkrades kommunens hemtjänst, webbsida och personaltidning ur ett jämställdhetsperspektiv. Växjö kommun är också en av de första kommunerna i Sverige att mångfaldscertifieras. Under 2013 certifierades två av kommunens stora bostadsbolag samt miljö-och hälsoskyddsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot