Publicerad: 7 maj 2019

Stöd personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism

Samarbete på flera plan med den lokala diskrimineringsbyrån, Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har ett aktivt och nära samarbete med den lokala diskrimineringsbyrån Humanitas. Humanitas handlägger samtliga diskrimineringsärenden i kommunen och utgör också ett stöd till kommunen i utbildnings- och strategifrågor, inte minst inom HR. Exempelvis utbildar diskrimineringsbyrån kommunens nyanställda samt chefer i grundläggande kunskaper om diskriminering. Under 2013 genomfördes ett fördjupat samarbete kring rekrytering med kommunens HR-avdelning, som har en central roll då de rekryterar hela kommunens personal.

Kartläggning av utsatthet i medarbetarenkäten, Gävle kommun

Sedan 2011 har Gävle kommun valt att lägga till ett 20-tal frågor om utsatthet för
kränkningar och trakasserier utifrån samtliga diskrimineringsgrunder i medarbetarundersökningen. Förutom att kartlägga förekomst får kommunen en bild
av var och på viket sätt eventuella kränkningar eller diskriminering sker. På så vis kan kommunen sätta in direkta och anpassade åtgärder.

Utbildningsinsatser blir inte enbart generellt om diskriminering, utan kan
riktas mot exempelvis homofobi eller rasism. Sedan 2014 ingår likabehandling i
introduktionsutbildningen för nya medarbetare. Information ges också om det
stöd som finns för den som utsätts. Sammantaget ger frågorna i medarbetarenkäten och introduktionsutbildningen kommunen verktyg att arbeta både förebyggande och främjande.

Lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor, Göteborgs stad

2014 gjorde Göteborgs stad en lägesrapport över hbtq-personers livsvillkor i kommunen. Rapporten omfattade både ett medborgarperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Syftet var att ge den politiska ledningen, stadens förvaltningar och Göteborgs Stads hbtq-råd kunskap om hur personer som identifierar sig som hbtq har det i Göteborg, och ge kommunstyrelsen ett underlag för prioriteringar inom hbtq-området. Rapporten ger 22 rekommendationer, varav 9 påbörjats. Bland annat ska alla kommunens anställda utbildas i normkritiskt tänkande och staden ska upprätta rutiner för samarbete mellan socialtjänsten och civila organisationer som arbetar med våldsutsatta hbtq-personer.

Hbtq-hearing för att öka kunskapen, Helsingborgs stad

För att skapa dialog om och öka kunskapen om hbtq-personers situation har Helsingborgs stad genomfört en hbtq-hearing i samarbete med RFSL Helsingborg. Under hearingen inhämtades kunskap och erfarenheter från föreningsliv, näringsliv och allmänhet. Utöver att identifiera problem diskuterades åtgärder för hur Helsingborg ska bli en mer öppen och inkluderande stad. Hearingen fungerade också som underlag till stadens kommande ”Plan för lika möjligheter”. Planen ska innehålla åtgärder för kommunens verksamheter och medarbetare för att aktivt motverka alla former av diskriminering.

Förstudie och arbetsgrupp mot afrofobi, Malmö stad

För att kartlägga och motverka afrofobi och diskriminering av personer med afrikanskt bakgrund har Malmö stad gjort en förstudie. Genom djupintervjuer, fokusgrupper och enkäter har kommunen fått kunskap om afrosvenskars erfarenheter och upplevelser av diskriminering och utsatthet. Förstudien visar att Malmö som geografisk plats inte alltid upplevs som trygg och säker. Inte heller Malmö stad som kommun upplevs alltid som en säker och respektfull instans att vända sig till. Från och med hösten 2015 kommer en arbetsgrupp bestående av personer med afrikansk bakgrund och representanter från Malmö stad att utveckla strukturerade arbetssätt för att motverka afrofobi och ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder.

Att tillvarata den diskriminerades expertis, Uppsala kommun

Uppsala kommun och den lokala diskrimineringsbyrån DU, driver med medel från EU ett pilotprojekt om att hitta strategier till ökad egenmakt för grupper som ofta diskrimineras. Pilotprojektets utgångspunkt är att det är de som utsätts för diskriminering som har expertis kring hur problemen ser ut och att de bör ha en nyckelroll i att arbetet att utforma strategier för att motverka diskriminering.

Riktlinjer som belyser arbetsgivarens roll vid diskriminering, Växjö kommun

Växjö kommun har utvecklat en riktlinje för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling med en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta förebyggande och vad som förväntas av arbetsgivaren vid diskriminering.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot