Publicerad: 23 april 2019

Utbilda för att motverka rasism och diskriminering

Koncept för att utveckla kommunens kompetens om jämlikhet, Huddinge kommun

Huddinge kommun har utvecklat ett utbildningskoncept för chefer och andra strategiska roller i kommunen om jämlikhet, normkritik och jämlik styrning. Konceptet består av fyra moduler, med olika grad av fördjupning.

Syftet är att säkerställa och utveckla kommunens kompetens om jämlikhet. I det ingår dels att öka grundkompetensen, dels att låta de som skaffat sig grundläggande kompetens att få avancera och utvecklas vidare. Konceptet är framtaget i projektform där alla förvaltningar deltagit. Utbildningen är kopplad till kommunens lednings- och styrsystem, där det ingår för alla verksamheter att mäta och analysera statistik och resultat utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

Asylsamordnare informerar, Kramfors kommun

I Kramfors kommun har man sedan 2013 en asylsamordnartjänst. Asylsamordnaren är kontaktperson gentemot Migrationsverket och andra myndigheter gällande asylmottagning i kommunen. Personen arbetar även med kunskapsspridning om asylmottagning gentemot bland annat civilsamhället och skolor.

Ett syfte med detta är att förhindra mytbildning och rasism. Asylsamordnaren sprider även information till allmänheten om lokala föreningars aktiviteter samt lokal och nationell politik i frågan, bland annat genom sin Facebook-sida.

Ökad kunskap om HBTQ bland kommunens medarbetare, Malmö stad

Malmö stad ger stöd till RFSL rådgivningen i Skåne för utbildningsinsatser gentemot kommunal personal om unga HBTQ-personers villkor.

Mångfaldhetsutbildningar för företag och föreningar, Piteå kommun

Piteå kommun har i samverkan med studieförbund och folkhögskola tagit fram ett utbildningskoncept om mångfald för företag och föreningar. Syftet är att förenkla för dessa att komma igång med sitt mångfaldsarbete, och därigenom motverka diskriminering i näringsliv och civilsamhälle. I utbildningen arbetar studieförbund och folkbildare med företag och föreningar för att ge dem en introduktion till ämnet mångfald, ge stöd och verktyg för att kartlägga sitt arbete i dag och utarbeta handlingsplaner för framtida arbete.

Efter genomförd utbildning marknadsförs företagen och föreningarna på kommunens webbplats för arbetet och får en utmärkelse på kommunens näringslivsdag.

Satsning på normkritisk fortbildning, Stockholms stad

Stockholms stad satsar på fortbildning i antirasism, genuskompetens och
normkritik för medarbetare i skola och förskola och äldreomsorg. Ett
stadsövergripande program för HBTQ-frågor och en HBT-certifiering för stadens
verksamheter håller på att tas fram.

MR-låda till kommunens skolor, Södertälje kommun

Efter att tillsammans med Södertörns högskola gjort en kartläggning av kunskapen om mänskliga rättigheter bland elever och lärare på kommunens skolor kunde Södertälje kommun identifiera flera förbättringsområden. Kommunen utvecklat ett skolmaterial om mänskliga rättigheter i form av en ”Mänskliga rättigheter-låda”. Materialet innehåller allt från litteratur till övningar, film och lagtexter. På varje skola utses en materialansvarig som fått utbildning i hur materialet kan användas.

Utbildning av alla verksamheter i kommunen, Växjö kommun

För att utmana främlingsrädsla har Växjö kommun har satt som mål att 80 procent av kommunens chefer och medarbetare i samtliga verksamheter ska ha utbildning inom antidiskriminering och mångfald. Alla nyanställda och nya chefer får information och utbildning om rättigheter, skyldigheter och Växjö kommuns mångfaldsprogram.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot