Publicerad: 6 mars 2017

Brukare och patienter som aktiva medskapare

Medskapande, brukar- och patientmedverkan eller engelska ordet ”Co-production” är några av de begrepp som används. Detta för att beskriva en växande ambition att ge större inflytande och ansvar till brukare, kunder, klienter, patienter och anhöriga i planering och genomförande

Brukare och patienter som aktiva medskapare var ett för SKL prioriterat område under tiden 2012-2015. I uppdraget ingick att belysa hur styrning och ledning måste utformas för att nya förhållningssätt och strukturer ska uppstå. Ambitionen var att sprida information, kunskap och visa på exempel.

När brukare och patienter blir medskapare - En lönsam historia

Stöd för medskapande i styrning och ledning

Medskapande handlar om

  • att systematiskt ta tillvara erfarenhetskunskap och synpunkter både från enskilda brukare som från dessas sammanslutningar
  • att ändra relationen mellan brukare och de professionella, man måste se på makt, resurser och partnerskap på ett nytt sätt
  • att i handling bekräfta att människor inte är passiva mottagare av service - att de har tillgångar och kompetens som kan bidra till att förbättra en välfärdstjänst.
  • att de professionella inte arbetar för utan med sina brukare och patienter – mot ett gemensamt mål av en offentlig tjänst.

Därför är ökat medskapande viktigt

Det blir

  • en bättre kvalitet på tjänsten – högre träffsäkerhet – bättre slutresulta
  • en effektivisering som kan ge lägre kostnad och förutsättningar att använda offentliga resurser till nya behov eller nya grupper
  • stärkta individer istället för passiviserade och inlärt hjälplösa när de får del av offentliga tjänster
  • lättare att kunna möta krav på större inflytande och vilja till eget ansvarstagande från alltmer utbildade och informerade brukare och patienter

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot