Publicerad: 23 september 2019

Ökad tydlighet behövs om tillgänglighet på webben

SKL välkomnar EU:s direktiv för hur offentlig sektors webbplatser ska bli mer tillgängliga. Men mycket i förslaget till svensk lagtext behöver bli tydligare.

EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv handlar om tillgänglighet på offentligt styrda organisationers webbplatser och mobila applikationer och ska genomföras från och med 23 september i år.

Från svensk sida följer regeringen upp EU-direktivet med ett lagförslag, som nu är ute på remiss – lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

SKL skriver i sitt remissvar att direktivets ambitioner är välkomna. Remissvaret grundar sig i det positionspapper om funktionshinder och delaktighet som SKL:s styrelse beslutade om i oktober 2017. Där betonas bland annat att kommuner och regioner bör säkerställa att digitala tjänster utformas så att de uppfyller gällande krav på tillgänglighet och användbarhet.

SKL har inget emot en ny svensk lag på området, men motsätter sig att förslaget sträcker sig längre än vad direktivet kräver. SKL anser också att ambitionen att göra lagstiftningen teknikneutral är bra. Däremot behöver lagstiftningen bli tydligare kring vilka krav som faktiskt ska uppfyllas och vilka som ska uppfylla kraven. SKL vill genomgående se en ökad tydlighet i lagens skrivningar.

Att det finns tydliga krav på vad som förväntas har också betydelse för kommunsektorns möjligheter att beräkna kostnader för implementering.

SKL:s remissvar: Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

SKL:s positionspapper om funktionshinder och delaktighet (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist
  • Per-Erik Nyström

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot