Publicerad: 17 oktober 2016

Demokratiutredning - delaktighet och jämlikt inflytande

SKL samarbetade med 2014 års Demokratiutredning. Utredningens uppdrag berörde framförallt kommuner, landsting och regioner och dess förtroendevalda. Utredningen redovisade sitt betänkande 18 januari 2016

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Utredningen föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. En ny maktutredning föreslås.

Läs vidare i en kort sammanfattning

Låt fler forma framtiden - SOU 2016:5 Del A

Låt fler forma framtiden - SOU 2016:5 Del B

Fyra rapporter

2014 års demokratiutredning har i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utvecklingen av den lokala demokratin kan ske. För att få ett bra underlag så har utredningen i samarbete med SKL genomfört enkätundersökningar av förtroendevaldas villkor, ungas deltagande, medborgardialog, medborgarförslag och folkinitiativ. Resultatet från undersökningarna sammanfattas i fyra rapporter:

Erfarenheter från folkinitiativ och lokala folkomröstningar 2011-2015

Ersättnings- och arbetsvillkor för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner

Erfarenheter av medborgardialog och medborgarförslag i kommuner, landsting och regioner

Ungas möjligheter till delaktighet och inflytande in den lokala beslutsprocessen

Demokratiutredningens forskarantologi

14 underlagsrapporter skrivna av sammanlagt 22 forskare från olika högskolor och universitet i en forskarantologi fylld med fakta om demokratiutvecklingen i Sverige.

Läs vidare i forskarantologin

Vår demokrati - ungas åsikter om demokrati

Demokratiutredningen har låtit föreningen DemokratiAkademin resa Sverige runt och ge olika unga en möjlighet att uttrycka sina åsikter om demokratin. DemokratiAkademin har försökt att få en spridning av personer från hela landet och i synnerhet personer som inte är särskilt engagerade eller som annars inte gör sin röst hörd.  Några av alla dessa röster har satts samman i en kort film.

Demokratiutredningens uppdrag

Demokratiutredningen uppdrag var att komma med förslag till åtgärder för att:

  • öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin
  • stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen

Som en del av detta uppdrag skulle utredningen också undersöka hur kommuner och landsting tillämpar bestämmelser om ersättning, rätt till ledighet från anställning och andra bestämmelser som påverkar möjligheten att verka som förtroendevald.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot