Publicerad: 13 augusti 2019

Medborgarbudget

Att skapa strukturer och metoder för att involvera medborgarna i delaktighets- och medskapandeprocesser blir alltmer centralt för kommuner och regioner. Under ett antal år har SKL arbetat med att stödja kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget.

Under senaste mandatperioden har SKL gett stöd till kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget. Erfarenheter visar att SKL:s modell för medborgardialog fungerar väl och varit uppskattade av de medborgare som deltagit i processerna.

Därför kommer SKL, genom projekt medborgardialog, att forsätta driva nätverk under 2019 - 2022 med syftet att pröva och utveckla modellen samt visa på lärande exempel.

Modell för medborgarbudget

Modellen som SKL använder bygger på internationell forskning och erfarenheter som visar sig vara mest framgångsrik. Den innehåller på sju steg:

 1. Ta fram kriterier
 2. Marknadsför
 3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag
 4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier
 5. Medborgarna röstar på förslag
 6. Politiskt beslut om förslagen
 7. Genomför
 8. Följ upp

Skrift: Medborgarbuget - en modell för demokratisk inflytande - om de olika stegen i modellen

Forskningen visar

För att skapa trovärdighet till processen visar forskningen att det krävs:

 • Årligt återkommande
 • Resurser avsätts och tydliggörs
 • Kriterier som utgår ifrån social hållbarhet ska utgöra grunden för processen
 • Medborgarna ska stödjas att inte bara komma med idéer utan också medskapa i processen

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Handläggare
 • Anders Nordh
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot