Publicerad: 19 september 2019

Samverkan med civilsamhället

SKL arbetar med att sprida kunskap och höja kompetens i hur hållbara och långsiktiga samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner och regioner och civilsamhällets organisationer som folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag och kooperativ.

Kartläggning om samverkan med civilsamhället

Kartläggning om samverkan med civilsamhället 2018 (PDF, nytt fönster)

SKL har genomfört en kartläggning 2018 i samarbete med Chalmers tekniska högskola av hur kommuner och regioner samverkar med civilsamhällets organisationer.

  • Resultaten visar på en mångfald samverkansrelationer med civilsamhällets organisationer. Det handlar om ekonomiskt stöd, styrdokument, dialoger, samråd och partnerskap samt om civilsamhällets organisationer som verksamhetsut­förare.
  • Sammantaget visar kartläggningen att samverkan med civilsamhällets or­ganisationer framstår som angeläget och att det pågår arbete med att skapa stödjande strukturer för samverkan inom kommuner och region.

Poddavsnitt om samverkan med civilsamhället

I takt med att vi ställs inför allt fler komplexa problem ökar behovet av samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället, men det är inte helt enkelt alla gånger. I avsnittet samtalar Anders, Lena och Nils om aktuella frågor och vilka områden där vi ser att utvecklingen behöver ske. Inte minst behöver en ökad systematik ske.

Poddavsnitt om samverkan med civilsamhället i podcasten Demokratiresan

Positionspapper Samverkan med civilsamhället

I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och samverkansrelationer. För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behöver en närmare samverkan mellan kommuner och regioner och det civila samhället utvecklas, anser SKL.

  • Grunden för att stödja, stärka och tillvarata civilsamhället är att vi erkänner och uppmärksammar och bekräftar det civila samhällets aktörer och verksamheter.
  • SKL menar att kommuners och regioners närhet ger goda möjligheter att bygga och stärka tilliten, förtrogenheten och relationer i samarbetet med civilsamhället.

Positionspapper: Samverkan med civilsamhället 2018  

Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle

Nätverk för tjänstepersoner med ansvar för att utveckla medborgardialogen

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot