Publicerad: 31 mars 2015

Överenskommelse, SKL och civilsamhället

SKL deltar i den praktiska utvecklingen och uppföljningen av Överenskommelsen inom det sociala området. Det sker genom ett samarbete på SKL mellan avdelningarna Ekonomi och styrning och Vård och omsorg.

Överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och SKL

  • Det viktigaste målet med Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare.
  • Syftet är också att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård samt omsorg.

Uppföljning av överenskommelsen

  • Uppföljningsarbetet bedrivs genom ett gemensamt kansli och leds av en partssammansatt arbetsgrupp som träffas ett tio-tal gånger per år.
  • I uppföljningsarbetet ingår det bland annat att följa utvecklingen av den nationella överenskommelsen samt ta fram uppföljningsstudier som analyserar den nationella överenskommelsen och dess effekter.
  • Varje år genomförs en nationell uppföljningskonferens i december månad.

Följ arbetet med nationella överenskommelsen inom det sociala området

Dialoger och överenskommelser med civilsamhället

Rapporten förmedlar erfarenheter från åtta kommuners dialogprocesser och hur lokala överenskommelser och policydokument kan utformas i samverkan mellan kommunen och det lokala civilsamhället. I skriften får du ta del av konkreta resultat av överenskommelserna

Dialoger och överenskommelser med civilsamhället

Idéburna utförare i lokal välfärd

Fem år gått sedan överenskommelsen tecknades. SKL har försökt att fånga utvecklingen av idéburna utförare i välfärden bland landets kommuner. En rapport om kommunernas köp av verksamhet från föreningar och stiftelser under tiden 2009-2012 enligt uppgifter i räkenskapssammandraget från Statistiska Centralbyrån har tagits fram. Här redovisas en totalbild för köp från föreningar och stiftelser.

Statistiken har också analyserats på kommunal nivå för olika verksamhetsområden. Ett antal kommuner har identifierats som köpt verksamhet från föreningar och stiftelser med betydande belopp per invånare.

Idéburna utförare i lokal välfärd

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot