Publicerad: 27 juni 2019

Pågående utredningar

Regeringen har utsett särskilda utredare för två utredningar; Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning samt Idéburna aktörer i välfärden. SKL intressebevakar utredningarnas resultat under 2019.

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

Utredningen har haft i uppdrag att se över demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer. Syftet med utredningen har varit att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella.

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning, Dir. 2018/19, Regeringskansliet

Utredningens förslag till demokrativillkor:

Bidrag ska inte få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,

  1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
  2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
  3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
  4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Betänkande av Demokrativillkorsutredningen, SOU 2019:35 (PDF, nytt fönster)

Idéburna aktörer i välfärden

Utredaren ska ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter. Syftet med en definition av idéburna aktörer är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden genom att underlätta vid bl.a. bidragsgivning, lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019.

En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Dir. 2018/46), Regeringskansliet

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot