Publicerad: 15 februari 2019

Pågående utredningar

Regeringen har utsett särskilda utredare för två utredningar; Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning samt Idéburna aktörer i välfärden. SKL intressebevakar utredningarnas resultat under 2019.

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

Uredaren ska se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Syftet med översynen är att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2019.

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning (Dir. 2018/19), Regeringskansliet

Idéburna aktörer i välfärden

Unredaren ska ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter. Syftet med en definition av idéburna aktörer är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden genom att underlätta vid bl.a. bidragsgivning, lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019.

En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Dir. 2018/46), Regeringskansliet

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot