Publicerad: 4 oktober 2018

Program för uppföljning av privata utförare - mål och riktlinjer 

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontroll och insyn ska bli bättre. SKL har tagit fram ett stödmaterial för programarbetet.

Stödmaterial fullmäktiges programarbete

SKL har tillsammans med en referensgrupp från kommuner, landsting och regioner har tagit fram ett stödmaterial för fullmäktiges programarbete. Stödmaterialet innehåller följande:

 • Bakgrund och förutsättningar utifrån kraven i lagstiftningen; kommunallagen 5 kap 3 §.
 • Kommentarer och frågeställningar kring vad programmet kan innehålla samt hur man kan gå tillväga.

Skrift: Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Presentation: Program för uppföljning av privata utförare (PDF, nytt fönster)

OBS! Skrift och presentation har hänvisningar till den gamla kommunallagen. Samma regler gäller nu, men finns i andra kapitel och paragrafer i kommunallagen. Uppdatering av SKL:s webbsidor och material sker successivt.

Krav på kontroll och insyn

Typ och storlek av verksamheten avgör nivån på kommunens krav på kontroll och insyn. Högre krav på kontroll och insyn måste ställas på verksamhet som invånarna är beroende av och-/eller får stora tillskott av skattemedel. Programmet med mål och riktlinjer ska omprövas varje mandatperiod.

Betänkande: bättre kontroll av privata företag som utför kommunal verksamhet

Kommunallag (2017:725) 5 kap. 3

Det innebär att kommunen och landstinget ska:

 • kontrollera och följa upp verksamheten
 • genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program

Kommuner, landsting och regioners exempel på program för uppföljning

Programmet som fullmäktige tar fram ska innehålla följande:

 • mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
 • information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp,
 • och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Tengdelius
  Handläggare
 • Lars Kolmodin
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot