Publicerad: 4 oktober 2018

Fullmäktiges uppdrag och utveckling

Det finns ett brett stöd för att stärka fullmäktiges ställning och uppdraget som folkvald. Exempelvis handlar det om att utveckla presidiets uppdrag, fullmäktige arbetsformer, och förtydliga fullmäktiges uppdrag i ansvarsprövningen. Det finns även behov av stöd till fritidspolitiker.

Årliga presidieträffar

SKL ger stöd till landets fullmäktigepresidier genom bland annat årliga presidieträffar.

Mandatperiodens första presidiekonferens erbjuder en dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utvecklas. Konferensen kommer även beröra hot och hat mot förtroendevalda som under senare år har blivit ett allt större problem för enskilda politiker såväl som för hela demokratin. Vi diskuterar hur man kan öka kunskapen om hot och hat mot förtroendevalda och dess konsekvenser samt hur ett utvecklingsarbete kan ske för att systematiskt arbeta med frågan.

Se kurser och konferenser (kalendern)

Fullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag: så styrs en kommun

Landstingsfullmäktiges uppdrag: så styrs ett landsting eller en region

Fullmäktiges ansvarsprövning

Ansvarsutkrävande och granskning är viktiga grundstenar i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn. Fullmäktige har uppdraget för ansvarsprövningen och revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen.

Skrift: Ansvarsprövningen i fullmäktige

Skrift: Fullmäktiges ansvarsprövning: formella krav och praktisk hantering

Läs vidare om ansvarsprövning

Se en kort film om ansvarsprövningen i fullmäktige

Filmen belyser ansvarssystemet i kommuner, landsting och regioner och den ansvarsprövning som fullmäktige har att göra varje år. Vad innebär ansvarsprövningen, vad gäller formellt och hur ser processen ut? Vilket underlag får fullmäktige från revisorerna?

Den tar också upp frågan om det blir skillnad när verksamhet bedrivs med privata utförare

Fullmäktige och revisorerna

Revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen, därför är dialogen viktig att belysa och reflektera kring. Fullmäktige är också ansvariga för revisionens förutsättningar.

Skrift: Fullmäktige och revisorerna 

Fullmäktige och revisorerna (PPT, nytt fönster)

Kurs och konferens

Publikationer

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot