Publicerad: 16 maj 2019

Fullmäktiges uppdrag och utveckling

Det finns ett brett stöd för att stärka fullmäktiges ställning och uppdraget som folkvald. Exempelvis handlar det om att utveckla presidiets uppdrag, fullmäktige arbetsformer, och förtydliga fullmäktiges uppdrag i ansvarsprövningen. Det finns även behov av stöd till fritidspolitiker.

Årliga presidieträffar

SKL ger stöd till landets fullmäktigepresidier genom bland annat årliga presidieträffar.

Fullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag: så styrs en kommun

Landstingsfullmäktiges uppdrag: så styrs en region

Fullmäktiges ansvarsprövning

Ansvarsutkrävande och granskning är viktiga grundstenar i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn. Fullmäktige har uppdraget för ansvarsprövningen och revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen.

Skrift: Ansvarsprövningen i fullmäktige

Skrift: Fullmäktiges ansvarsprövning: formella krav och praktisk hantering

Läs vidare om ansvarsprövning

Om ansvarsprövningen i fullmäktige

Filmen belyser ansvarssystemet i kommuner och regioner och den ansvarsprövning som fullmäktige har att göra varje år. Vad innebär ansvarsprövningen, vad gäller formellt och hur ser processen ut? Vilket underlag får fullmäktige från revisorerna?

Den tar också upp frågan om det blir skillnad när verksamhet bedrivs med privata utförare.

Fullmäktige och revisorerna

Revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen, därför är dialogen viktig att belysa och reflektera kring. Fullmäktige är också ansvariga för revisionens förutsättningar.

Skrift: Fullmäktige och revisorerna 

Fullmäktige och revisorerna (PPT, nytt fönster)

Kurs och konferens

Publikationer

Att ta plats i politiken

Att utveckla fullmäktige

Fullmäktigeberedningar: inspirationsskrift för förtroendevalda

Fullmäktiges program för uppföljning och insyn: verksamhet som utförs av privata utförare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot