Publicerad: 4 oktober 2018

Intern styrning och kontroll

SKL presenterar ett utbud av material som kan ge dig stöd och inspiration i ditt arbete med att utveckla den interna styrningen och kontrollen.

Intern kontroll för förtroendevalda

Publikationen ger exempel, fördjupningar och reflektioner som belyser vad intern kontroll är. Den vänder sig särskilt till dig som förtroendevald.

På den säkra sidan: om intern kontroll för förtroendevalda i kommun och landsting

Handbok: intern styrning och kontroll

Boken visar på nyttan med en bra intern styrning och kontroll, samtidigt som den orienterar om hur ett sådant förbättringsarbete kan gå till. Den riktar sig till både företag som offentliga myndigheter och andra organisationer.

Handbok: intern styrning och kontroll

Idéskrift om intern styrning och kontroll

Materialet riktar sig i första hand till statens myndigheter men kan även ha ett värde för kommuner och landsting eller regioner i deras arbete med intern styrning och kontroll. Det innehåller ett antal exempel på hur en myndighet kan gå till väga för att hitta arbetssätt att arbeta med intern styrning och kontroll.

Systematiserat sunt förnuft

Förhindra fusk och oegentligheter

Skriften handlar om att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter när verksamhet, främst inom vård och omsorg, bedrivs med externa utförare.

Förhindra fusk och oegentligheter, webbutiken

Motverka fusk och oegentligheter

Självskattningsverktyg för uppföljning och kontroll

Ett verktyg som hjälper dig att ta reda på om kommunen, landstinget eller regionen har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll. Du får också en bild av om de system och rutiner ni har också används i praktiken. Verktyget redovisar resultatet i cirkeldiagram och excel dokument, som kan användas som underlag i förbättringsarbetet.

Gör en egenvärdering för uppföljning och kontroll

Riskanalys i kommunal och landstingskommunal verksamhet

Publikationen belyser intern styrning och kontroll i kommunal miljö och fokuserar framförallt på hur man kan arbeta med riskanalys.

Hur vet vi vad som ska kontrolleras

Vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Skriften tar upp viktiga frågor att ta ställning till vid utformningen av regler för kontroll av verifikationer. Den ger exempel och för resonemang som kan användas som utgångspunkt eller checklista vid utformningen av ett regelverk som passar den egna organisationen.

Kontroll av verifikationer: en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare
  • Karin Tengdelius
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot