Publicerad: 12 september 2018

Agera när fusk, oegentligheter eller bedrägerier upptäcks

Kontroll medför att fel kommer att upptäckas och det måste då finnas en tydlig linje för vilka åtgärder som ska vidtas, beroende på vilken typ av fel som upptäckts. En grundregel är att alltid agera snabbt. Det får inte råda någon tveksamhet om hur man ska agera när en svår situation uppstår.

Hur ska kommunen och landstinget agera när de hittar fel

  • Tänk alltid på vad som är rimligt, sannolikt och våga ställa frågor. Är det någonting
    som verkar konstigt eller inte stämmer överens med vad som inkommit i ett svar? Fråga igen!
  • Dokumentera och begär skriftliga svar – då kan du vid senare tillfälle gå tillbaka och kontrollera svaren om så skulle behövas. Du har även möjligheten att analysera svaren och ställa följdfrågor. Är du inte nöjd med det svar du fått, be utföraren förtydliga.
  • Vid misstanke om oegentlighet kan det handla om brottslig gärning som ska prövas juridiskt det vill sägas polisanmälas. Det kan till exempel avse bedrägeri, falsk handling, stöld, egenmäktigt förfarande, förskingring, olovligt förfogande, skattebrott. Det kan också handla om brott mot speciallagstiftning.

Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.

Signaler på ekonomisk obalans, webbutiken

Att agera när den egna kontrollen brister

Givetvis händer det också att den egna kontrollen brister. Någon som har uppdraget att attestera har inte fullföljt uppdraget så som det är bestämt. Det kan innebära att kommunen eller landstinget kan lida skada och att förtroendet kan påverkas negativt. Konsekvenser av bristande kontroll blir givetvis olika beroende på de bakomliggande orsakerna eller avsikten och på allvaret i situationen

Att styrelser och nämnder i kommuner och landsting sköter sina uppgifter granskas av revisorerna. Brister i den interna kontrollen kan leda till att revisorerna riktar anmärkning mot ansvariga förtroendevalda alternativt avstyrker att ansvarsfrihet beviljas, vilket också kan bli fullmäktiges beslut.

Ta del av stödmaterial för att arbeta med intern styrning och kontroll

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption (e-utbildning)

Lärande exempel, agera vid fusk, oegentligheter eller bedrägerier

Södertälje kommun har fått erfara fusk och bedrägerier inom välfärdsområdet. Brotten som begåtts har lett till fällande domar och av domstolarna bedömts som systemhotande och därmed av särskild farlig art. Kommunernas insikt om problemens förekomst en nyckel för myndighetens förebyggande arbete.

Roger, verksamhetsstrateg i Södertälje, ger dig förslag på hur arbetsgången kan se ut vid förebygga, leta och agera mot fusk och oegentligheter.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot