Publicerad: 23 september 2019

Korruptionsbekämpning, nätverk

SKL startade upp ett nätverksarbete 2019 för korruptionsbekämpning. Programmet syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna stärka den egna kommunens eller regionens arbete med att förebygga, upptäcka och hantera korruption.

Förutsättningar för deltagande och målgrupp

Kommunen eller regionen utser en till två deltagare till nätverket som har mandat att driva frågan i den egna organisationen. Erfarenheten visar att det är en fördel om projektet är politiskt förankrat. Deltagarna förväntas att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper samt driva processen vidare i respektive kommun, landsting eller region.

Vi riktar oss till ekonomer, jurister, controllers, HR-personal, säkerhetsansvariga, revisorer med flera i kommun- och regionsledning och i förvaltningar.

Nätverksträffarnas innehåll

Nätverkets arbete organiseras och stöds av experter och processledare från SKL. Vid träffarna får deltagarna kunskaper från praktik och teori samt omvärldsspaningar på nationell och internationell nivå. Deltagarna kommer att ges utrymme för erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion.

  • Fördjupad kunskap om lagstiftning, guidelines och rekommendationer inom
    korruptionsområdet.
  • Kunskap, metoder och goda exempel kring hur korruptionsskyddet kan stärkas.
  • Stöd i hur du kan använda SKL:s verktyg och metoder för korruptionsbekämpning i syfte
    att genomföra egna utbildningsinsatser eller ett utvecklingsarbete i din kommun
    eller region.
  • Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Fakta

Betydelsen av sakliga, opartiska och icke-korrupta institutioner har direkt samband med tilltron till det offentliga systemet och kvalitén på välfärdstjänsterna. Flera uppmärksammade händelser de senaste åren har satt korruptionsbekämpning högt på agendan. Konsekvenserna av korruption är inte bara ekonomiska utan påverkar legitimiteten för det politiska systemet, synen på politiker och tjänstemän och organisationens varumärke.

SKL genomför nu en satsning för att stödja medlemmarna att stärka och utveckla sitt skydd mot korruption. Korruptionsområdet omfattar i detta arbete såväl legalt förbjudna handlingar som mutbrott eller förskingring till grundläggande frågor om etik, värdegrund och vad som är lämpligt och olämpligt beteende i olika situationer.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot