Publicerad: 18 april 2018

Jämn fördelning av makt och inflytande

SKL studerar under 2018 om hat och hot uttrycks olika mellan kvinnor och män i politiken. Kommuner och landsting bör säkerställa att de inte skapar ojämställdhet genom att kvalitetssäkra de förutsättningar och villkor som erbjuds för de förtroendevalda ur ett jämställdhetsperspektiv.

Hat och hot mot kvinnor och män i politiken

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

  • Hat och hot mot förtroendevalda är för SKL en prioriterad fråga. SKLs arbete utförs i samarbete med regeringen.
  • Agenda 2030 lyfter jämställdhet genom målet Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
  • SKL har ett jämställdhetsperspektiv som ska genomsyra hela förbundets verksamhet vilket stämmer väl överens med den centrala aspekt jämställdhetsarbetet har i Agenda 2030.

SKL följer jämställdhetsperspektivet

Inom projektet hat, hot och våld mot förtroendevalda kommer jämställdhetsperspektivet att följas genom följande aktiviteter:

  • Utbildningar genomförs lokalt där målgruppen är främst fullmäktige. I utbildningen lyfts skillnader mellan kvinnor och män när det gäller upplevt hot och hat.
  • Vid genomförda utbildningar rapporteras antal deltagare med uppdelning att ske på kön.
  • Intervjuer med förtroendevalda kvinnor och män som utsatts för händelser och incidenter av hat och hot. Ett fokus in detta är att följa skillnader i utsatthet mellan kvinnor och män.
  • Granskning och analyser om hur olika hat och hot ser ut beroende på om det riktas mot en man eller en kvinna kommer att ske.
  • SKL genomför en studie tillsammans med FOI, om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer.
  • Utarbeta ett utbildningsinslag som belyser könsskillnader och jämställdhet i ett kommande digitalt utbildningsmaterial som håller på att utvecklas 2018 kring hat och hot mot förtroendevalda.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot