Publicerad: 30 januari 2017
Prenumerera på Politisk styrning

Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Hat, hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. Det kan bland annat leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag. SKL arbetar för en skärpt lagstiftning för hot och våld mot personer som utsätts i sitt demokratiska uppdrag samt genomför ett utvecklingsarbete 2016-2017.

Ett hot mot vårt demokratiska system

SKL har inlett en stor satsning för att stödja kommuner, regioner och landsting. Vi har också en överenskommelse med regeringen som även innefattar ekonomiska resurser 2016 och 2017.

Målet är att uppmärksamma området, nå ut till många förtroendevalda och att flera ska anmäla när de har blivit utsatta för hat, hot eller våld. Vi behöver göra upp med attityden lite får man tåla!

SKL fortsätter också att driva frågan om en skärpt lagstiftning.

Det här gör SKL under 2016 - 2017

 • Genomföra ett utvecklingsarbete tillsammans med kommuner, regioner och landsting för att utveckla det systematiska arbetet med handlingsplaner - både förebyggande och hur man ska hantera hot eller våld.
 • Ta fram konkreta verktyg för det systematiska arbetet.
 • Samtala med partierna om ansvarsfrågan.
 • Informera och sprida kunskap.
 • Hat och hot i sociala medier har ökat. En grupp toppolitiker har därför arbetat med stöd, förhållningssätt och attityder kring detta. I fyra filmer berättar de hur det påverkar deras uppdrag, är en del av vardagen, rädslan och behov av stöd.
 • Lyfta fram goda exempel.
 • Vi erbjuder en kostnadsfri utbildning. Den sker på plats i din kommun, landsting eller region och vänder sig till förtroendevalda i fullmäktige och styrelse samt tjänstepersoner som stödjer dem.

SKL vill ha en skärpt lagstiftning för hot och våld mot förtroendevalda

Det finns ett tydligt kongressuppdrag om att SKL ska verka för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer som utsätts i sitt demokratiska uppdrag. Utöver skärpt lagstiftning behöver det arbetsmiljörättsliga läget för förtroendevalda klargöras.

 • SKL har länge drivit frågan om en förstärkt lagstiftning för förtroendevalda som i dag helt saknar ett specifikt skydd utanför den allmängiltiga lagstiftningen om olaga hot.
 • En lagstiftning i sig kommer inte att stoppa förekomsten av hot men det skulle vara en tydlig och viktig signal från samhällets sida om att detta är oacceptabelt. En stärkt lagstiftning skulle likställa politikers juridiska skydd med det som gäller vid hot mot tjänsteman i dennes myndighetsutövning. Det skulle ge polisen grund att driva dessa fall mer än idag och vara en markering att det finns ett starkare straff.
 • Vi behöver en lagstiftning som värnar det demokratiska samhället. Redan 2006 föreslog en utredning en lagstiftning gällande förtroendevalda fanns med. Det betänkandet stöddes enhälligt av alla partier och experter i utredningen. Men sedan har inget hänt, trots upprepade påtryckningar. Kommittén övervägde även en utformning av lagstiftningen som inte är knuten till individen utan istället tar sikte på brott som riktar sig mot det demokratiska intresset. En lagstiftning om Hot mot demokratin. Vi menar att fördelarna med en sådan lagstiftning överväger.
 • SKL anser att en lag om hot mot demokratin stärker skyddet för det demokratiska intresset. Vi arbetar för att regeringen ska ta fram ett förslag till lagstiftning som stärker skyddet för det demokratiska intresset oavsett vem brottet riktar sig mot.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot