Publicerad: 7 oktober 2019

SKL vill ha en skärpt lagstiftning för hot och våld mot förtroendevalda

Hoten och hatet mot förtroendevalda tenderar att öka och bli allt grövre. Det är en farlig utveckling som SKL vill se en förändring av. Ett förstärkt skydd för demokratin är nödvändigt.

Förstärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda

I tolv år har SKL försökt få regeringen att skärpa lagstiftningen. Våren 2018 arbetade regeringskansliet fram ett förslag på förstärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda. Betänkandet heter ”Brott mot förtroendevalda” (Ds 2018:29) och tar sin utgångspunkt i det tidigare betänkandet ”Jakten på makten” (SOU 2006:46).

Brott mot förtroendevalda, DS 2018:29

Jakten på makten, SOU 2006:46

Lagrådsremiss: Brott mot förtroendevalda

Brott mot förtroendevalda, lagrådsremiss maj 2019, Regeringen

Förslaget innebär att det som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, region, Sametinget eller Europaparlamentet.

Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Straffskärpning för brott mot förtroendevalda välkomnas

Sverige behöver en lagstiftning om hot mot demokratin

SKL har ett kongressuppdrag om att verka för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer som utsätts i sitt demokratiska uppdrag. Utöver en skärpt lagstiftning behöver det arbetsmiljörättsliga ansvaret för förtroendevalda klargöras.

Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot mot förtroendevalda

Vi behöver en lagstiftning som värnar det demokratiska samhället. Redan 2006 föreslog en utredning en lagstiftning för hot och våld mot förtroendevalda. Det betänkandet stöddes enhälligt av alla partier och experter i utredningen.

Men sedan har inget hänt, trots upprepade påtryckningar. Kommittén övervägde även en utformning av lagstiftningen som inte är knuten till individen utan istället tar sikte på brott som riktar sig mot det demokratiska intresset. En lagstiftning om Hot mot demokratin. Vi menar att fördelarna med en sådan lagstiftning överväger.

Vi arbetar för att regeringen ska ta fram ett förslag till lagstiftning som stärker skyddet för det demokratiska intresset oavsett vem brottet riktar sig mot. I över tio år har SKL försökt få regeringen att skärpa lagstiftningen och kravet kvarstår.

SKL noterar att utvecklingen har gått i fel riktning när det gäller hot och våld i förhållande till myndighetsutövning. Numer omfattar lagtexten om myndighetsutövning enbart tjänstemän.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot