Publicerad: 19 juni 2019

Nätverk för att med systematik förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda

SKL driver ett nätverk för att skapa lärande exempel i hur en organisation kan arbeta systematiskt för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda. Det handlar om att skapa system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande.

Nätverket har startat och vänder sig till förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen, tillsammans med de tjänstepersoner med funktioner inom säkerhet, demokrati, dialog och kommunikation som på olika sätt arbetar med stöd till de förtroendevalda.

Målet är att varje deltagande kommun eller region har tagit fram system för att förebygga hot och hat och genomlyst minst en framtida politisk process i syfte att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. De modeller och former som utarbetas i nätverket kan utgöra lärande exempel för andra kommuner och regioner.

Deltagare i nätverket

Malmö stad, Göteborgs Stad, Emmaboda kommun, Nacka kommun , Bodens kommun och Västra Götalandsregionen.

Projektstöd

Projektet ger stöd genom nätverksträffar, inspel från kommuner och regioner samt föreläsare, samt eget arbete på hemmaplan. Fokus ligger på gemensam metodutveckling.

Hemuppgifter ingår för arbete på hemmaplan mellan träffarna. Mellan träff tre och fyra kan processledarna från SKL komma till kommunen eller regionen om så önskas.

Planerade träffar 2019

12 juni genomfördes första träffen.
22 augusti klockan 09.00-12.00 sker via webbsändning
3 september och 25 oktober klockan 10.00-16.00, Hornsgatan 20 i Stockholm

Organisation och upplägg

 • Nätverket kan omfatta fem till åtta kommuner eller regioner, med en grupp från respektive organisation, bestående av tre till fem personer såväl förtroendevalda som tjänstepersoner.
 • Nätverket omfattar fyra träffar varav ett digitalt samt arbete mellan träffarna på hemmaplan. Varje organisation bör avsätta mötestid utöver nätverksträffar på cirka 30-40 timmar under projektets gång.
 • Upplägget för nätverket utgår från varje organisations behov. För att delta ska politiskt beslut finnas och förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara beredda att delta i processen.
 • Varje organisation ska välja en aktuell framtida process som kan utgöra ett ”Case” under projektarbetet.

Kostnad

För att delta i nätverket är kostnaden enligt följande:

 • 10 000 kronor per organisation med fler än 20 0000 invånare
 • 7 000 kronor per organisationer upp till 20 000 invånare.

I avgiften ingår nätverksträffar inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för webbsända möten. Kostnader för resor och eventuella övernattningar bekostar deltagarna själva.

Fakta bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting har under ett antal år i samarbete med regeringen gett stöd till kommuner och regioner i arbetet mot att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda. Olika undersökningar visar att hot och hat uppstår inför att beslut ska fattas i känsliga frågor tex när välfärdstjänster utvecklas och förändras.

Även politiska processer som handlar om jämställdhet och jämlikhet, samt olika gruppers rättigheter är frågor som kan väcka hot och hat, och har därmed behov av att förebyggas.

För att hantera hot och hat mot förtroendevalda behöver tjänstepersoner med olika kompetenser, som arbetar nära de förtroendevalda, utveckla system och processer för hur ett förebyggande arbete kan ske. Det kan omfatta allt från information om till analys av ärende- och utvecklingsområden som planeras. Ett systematiskt arbete som förebygger hot, hat och våld kan stärka de förtroendevaldas beslutskraft, även under processer som riskerar utsatthet.

SKL bjuder därför in till nätverk som fokuserar på de tidiga förebyggande processerna. Nätverket handlar alltså inte primärt om skalskydd, utan fokuserar på hur processerna kan förebygga hot och hat.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot