Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

FÖRDJUPA - Lärande exempel och rapporter

En del av mäns våld mot kvinnor

Kvinnor utsätts för mäns våld i hemmet, på arbetsplatsen och i offentligheten. Ett jämställdhetspolitiskt mål är därför att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor.

Merparten av de som utövar hot och hat mot förtroendevalda är män. Det ligger i linje med att män står för merparten av våldet i samhället som helhet.

Som Sandra Håkansson visar i sin studie nedan, väljer förövare att ge sig på kvinnor på höga maktpositioner i större utsträckning än män på motsvarande position.

Studie: Do women pay a higher price for power - Gender bias in political violence in Sweden

CEMR-deklarationen

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) utfärdade 2006 den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå. SKL ställde sig bakom deklarationen samma år, och uppmanar sina medlemmar att också göra det. I februari 2019 har 105 kommuner och de flesta regionerna i Sverige gjort det, liksom 1 800 andra organisationer runt om i Europa.

Deklarationen utgör ett politiskt åtagande att främja jämställdhet inom servicen till invånarna, i arbetsgivarfrågor och i villkor för politisk styrning.

En av deklarationens grundläggande principer är att ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Den som undertecknar deklarationen åtar sig att främja en representativ fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i beslutsprocessen.

Av de 30 artiklarna har följande bäring på arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda:

  • Art. 2 Politisk representation
  • Art. 21 Säkerhet och trygghet
  • Art. 22 Könsrelaterat våld

Läs vidare om deklarationen om mål och åtgärder för att uppfylla de olika artiklarna.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå, webbutik

Intervju- och enkätstudier

Syftet med enkäten var att undersöka om alla ledamöter har samma förutsättningar att bedriva sitt uppdrag. Enkäten utformades för att fånga flera olika dimensioner av arbetet i riksdagen samt de förväntningar och krav som ställs på riksdagsledamöter. Forskaren Josefina Erikson har designat enkäten och tillsammans med doktoranden Cecilia Josefsson analyserat och sammanställt svaren.

Jämställdheten i Riksdagen, enkät PDF, nytt fönster)

Syftet med intervjustudien är att fördjupa de resultat som framkom i enkäten och få ökad kunskap om manliga och kvinnliga ledamöters villkor att bedriva sitt uppdrag. Den övergripande fråga som undersöks är om alla ledamöter har samma möjligheter att bedriva sitt uppdrag.

Riksdagsledamöters erfarenheter/upplevelser av jämställdheten i riksdagen (PDF-nytt fönster)

SKL ger stöd till jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner

SKL erbjuder utbildningar, nätverk, material och särskilda satsningar.

SKL:s arbete med jämställdhet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot