Publicerad: 26 september 2019

Fakta om kommunal självstyrelse

Kommunal självstyrelse är ett begrepp som används ofta. Men vad är det egentligen?

Sveriges kommuner och regioner

Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region.

Deras ansvar omfattar:

 • lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling
 • välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Tillsammans står kommuner och regioner för ungefär:

 • 20 procent av bruttonationalprodukt (BNP)
 • 70 procent av den offentliga konsumtionen
 • sektorn sysselsätter 25 procent av den arbetande befolkningen, drygt en miljon svenskar

Så här fattas besluten

Besluten inom denna sektor fattas i varje enskild kommun eller region. Eftersom makten på detta sätt är delad mellan 310 självständiga enheter, har medborgarna stora möjligheter att påverka och ta ansvar för förhållandena i sin närmiljö. Det gör de främst genom att vart fjärde år välja lokala representanter till kommun och landstings- eller regionfullmäktige.

Dessa valda företrädare styr sedan – på medborgarnas uppdrag – kommunen eller regionen. Genom majoritetsbeslut i fullmäktige beslutar de vilken politik som ska föras.

Beslut om skatt

Fullmäktige beslutar även nivån på den skatt som medborgarna ska betala, samt hur skattepengarna och andra intäkter ska användas. Varje fullmäktige fattar självständigt beslut om den egna kommunen, landstinget eller regionen och är politiskt ansvarig enbart inför sina egna invånare.

Maktdelning

Indelningen av Sverige i 310 politiska organ, utöver riksdagen, fungerar som en garanti mot likriktning och maktkoncentration.

Maktdelningen blir särskilt tydlig eftersom hälften av landets kommuner och regioner har en annan politisk majoritet än den i riksdagen och eftersom maktskiften inte är ovanliga.

Kommunalt självstyre i Sverige

Begreppet självstyrelse kom till i samband med 1862 års kommunalförordning och finns sedan 1974 inskriven i grundlagen.

150 år av självstyrelse: kommuner och landsting i förändring

Europarådets konvention om kommunalt självstyre

Sverige sa ja till (ratificerade) Europarådets konvention om kommunalt självstyre 1989.
I den finns den så kallade subsidiaritetsprincipen inskriven, som bland annat innebär att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Läs vidare om subsidiaritetsprincipen

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot