Publicerad: 23 oktober 2019

Så tycker SKL i Kommunutredningen

SKL anser att en utredning är nödvändig för att finna lösningar, som ger kommuner jämbördiga förutsättningar att hantera de stora utmaningarna i att hantera välfärdsåtaganden framöver. SKL ser några aspekter som särskilt angelägna för utredningen att ta hänsyn till.

SKL:s arbetsutskott har gett inspel till kommunutredningen (PDF, nytt fönster)

SKL: förslag till kommunutredningen rörande digitalisering för kommuner (PDF, nytt fönster)

Åtgärdspaket för att hantera ekonomiska utmaningarna, SKL

SKL anser att följande aspekter är viktiga att ta hänsyn till i kommunutredningen:

 • Vikten av att den politiska församlingen har kapacitet att kunna leda den kommunala verksamheten och fatta nödvändiga och lokalt förankrade beslut samt att kunna leverera välfärd.
 • Befintlig forskning visar att kommunsammanslagningar ofta ger ett nollresultat eller nedslående resultat, både ur ett finansiellt och demokratiskt perspektiv.
 • Invånare i småkommuner upplever i högre grad att de har möjlighet till inflytande och har ett betydligt större förtroende för det lokala politiska styret.
 • Många av de kommunala kärnuppgifterna såsom äldreomsorg, förskola och skola, har en lokal logik som innebär att det gör sig svårt att utföra på en annan geografisk plats.

För att underlätta för kommuner att hantera sina uppdrag anser SKL att:

 • Den statliga styrningen måste bli mindre detaljerad för att fungera effektivt i kommuner och regioner. Det innebär att minska de växande antal riktade statsbidrag och ge kommuner och regioner långsiktiga planeringsförutsättningar.
 • Staten bör införa en försöksverksamhet där utvalda kommuner befrias från viss statlig detaljreglering och får ett större lokalt självstyre.
 • Staten bör undersöka effekterna av dagens samverkan mellan kommuner för att se över om den kan breddas där juridiska hinder återstår. Det finns också en mängd andra lagar och regler som behöver moderniseras för att gå i takt med kommunernas behov av digital omställning och minskad administrativ börda.
 • Staten bör införa studieskuldsavskrivning i glesbygd, något som har visat sig ge positiva effekter för att attrahera arbetskraft i Nordnorge.
 • Staten bör skyndsamt ta över hela kostnadsansvaret för personlig assistans så att kommuner får en rättvis chans att bättre utföra sitt uppdrag – och viktigast av allt att den enskilde brukaren får en trygghet.

Sammanläggningsidén av kommuner får svagt stöd i forskningen

Forskningsrapport: att (om)organisera den politiska basorganisationen (PDF, nytt fönster)

Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor, och Johan Flemgård, forskningsassistent, vid Linköpings universitet har tagit fram en forskningsöversikt om kommunreformer i utvecklade demokratier – med fokus på effekter av kommunsammanläggningar och mellankommunala samarbeten. Rapporten syftar till att:

 1. beskriva hur ett urval av mogna demokratier i dag utformar sin kommunstruktur,
 2. i dessa länder identifiera kommunreformer från 1990-talet och framåt, samt
 3. försöka kartlägga studier om effekter av kommunsammanläggningar och mellankommunala samarbeten.

Tanken med en sådan bred ansats har varit att se om en sådan översikt kan ge relevanta insikter som för den dagsaktuella, inhemska svenska debatten om kommunsektorns utmaningar framåt.

Författarna har också att sammanfattat huvudintrycken och svarar på frågan: kan kartläggningen av kunskapsläget om kommunsammanläggningar och mellankommunala samarbeten i vårt urval av mogna demokratier bidra med några givande lärdomar?

Informationsansvarig

 • Anders Folkesson
  Ekonom
 • Björn Kullander
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot