Publicerad: 12 juli 2016
Prenumerera på Politisk styrning

Fakta om dagens regioner

I Sverige organiseras de regionala samhälls- och utvecklingsfrågorna på olika sätt beroende på var i landet man bor. Vad skiljer regioner, samverkansorgan och länsstyrelser? Ta del av fakta om dagens ansvar för de regionala frågorna.

Det här gör en region - se video i två minuter

En regions ansvar

När man diskuterar regionfrågan och Sveriges regionala indelning, så menar man administrativa regioner som styrs av politiska församlingar som utses genom allmänna val. Administrativa regioner formas alltså genom politiska beslut och är beständiga.

Funktionella regioner, som till exempel lokala arbetsmarknadsregioner, förändras däremot successivt genom människors beteende. När människor pendlar allt längre till arbete och utbildning så blir dessa regioner färre och större.

Administrativa regioner med ansvar för regional tillväxt bör ha lokala arbetsmarknadsregioner som byggstenar.

En regions uppgifter

En region har samma uppgifter som ett landsting, alltså främst hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Men en region ansvarar dessutom för regional tillväxt och planering av infrastruktur.

Detta är regionalt utvecklingsansvar

Att ansvara för den regionala utvecklingen i en region kan ske via region, regionförbund eller av statens förlängda arm via länsstyrelsen. Regional utvecklingsansvar innebär att:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

I utvecklingsansvaret ingår också att utarbeta kompetensplattformar.

Så beslutas om en ny region

Landsting som vill gå samman ansöker om det till regeringen, en ansökan som bereds av Kammarkollegiet. En sammanslagning av landsting innebär att även länen ska gå samman.

Detta beslut måste fattas av riksdagen innan regeringen beslutar att landstingen får gå samman. En indelningsförändring måste ske i samband med ett val

Om ett landsting vill ta över det regionala utvecklingsansvaret utan att ändra indelningen görs ansökan till regeringen som bereder frågan och lägger en proposition till riksdagen. En sådan uppgiftsförändring kan ske när som helst under en mandatperiod.

Sveriges regionala ansvarsfördelning

I Sverige organiseras de regionala samhälls- och utvecklingsfrågorna på helt skilda sätt. Ansvaret för den regionala utvecklingen i länet axlas av tio regioner, sju samverkansorgan och fyra länsstyrelser.

Dagens länsindelning är i princip densamma som Oxenstierna skapade för 400 år sedan. För att fungera optimalt i dag har län och landsting hittat olika lösningar för samverkan och utveckling.

Kartan

De tre färgerna på kartan illustrerar vem som bär ansvaret för länets regionala utveckling: region (blå), regionförbund (gul), länsstyrelsen (grön).

Karta över vem som bär ansvaret för länets regionala utveckling

Regioner

Det finns tio regioner som styrs av direktvalda politiker (genom allmänna val): Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Örebro län, Region Gävleborg, Region Östergötland, Region Kronoberg och Region Jämtland Härjedalen.

Regionerna har tagit över statens ansvar för den regionala utvecklingen.

Från och med 2017 föreslår regeringen att även landstingen i
Norrbottens, Västernorrland och Västmanland och Uppsala bildar regioner och
därmed tar över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna.

Regionförbund

Det finns för närvarande sju regionförbund som styrs av indirekt valda politiker från kommuner och landsting: Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Sörmland, Region Värmland, Regionförbundet Uppsala län, Region Dalarna och Region Västerbotten.

Regionförbunden har också tagit över statens ansvar för den regionala utvecklingen.

Länsstyrelsen

Det finns fyra län där staten har ansvar för den regionala utvecklingen: Stockholm, Västmanland, Västernorrland och Norrbotten.

Under 2017 blir Stockholm den enda som är kvar med en länsstyrelse som ansvarar för den regional utvecklingen. För övriga tre län har ansvaret tagits över av regionen.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot