Publicerad: 12 juli 2016
Prenumerera på Politisk styrning

Kunskapsrapporter inom regionfrågan

SKL har tagit fram ett antal rapporter som tar upp olika perspektiv och konsekvenser av en eventuell ny regionindelning med större och färre regioner i Sverige.

Mandatfördelning i större regioner - en studie utifrån de tre senaste valen

Många har efter­frågat information om vilka konsekvenser som Indelningskommitténs förslag förväntas få.

 • Antalet ledamöter i framtida fullmäktigeförsamlingar?
 • Vilka förutsättningar finns för dagens partier och län att behålla sin represen­tation i fullmäktige och övriga politiska organ?

I skriften beskrivs dessa utifrån valresul­taten i de tre senaste valen. Det är SKL:s förhoppning att rapporten ska ge underlag för fortsatta diskuss­ioner kring regional indelning och hur den regionala demokratin kan stärkas och utvecklas.

Rapport: Mandatfördelning i större regioner (PDF, nytt fönster)

Motiven för en regionreform - Om behovet av en ny regionindelning

I rapporten presenterar SKL bakgrunden till den pågående regionutredningen och hur en ny regional indelning kan ge bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar. SKL ser att en regionreform är nödvändig för att ge bättre förutsättningar för en:

 • Regional och balanserad utveckling i hela landet
 • Ökad utvecklingskraft inom hälso- och sjukvården
 • Tydlig statlig närvaro

I rapporten utvecklas de tre huvudmotiven ur olika aspekter.

Rapport: Motiven för en regionreform

Demokrati och regionstorlek - Tänkbara konsekvenser av en ny regionindelning

Rapport: Demokrati och regionstorlek

Rapporten diskuterar de demokratiska konsekvenserna av en ny indelning med större regioner utifrån hur denna kan förväntas påverka

 • Regionernas förmåga att förverkliga folkviljan inom sina ansvarsområden.
 • Medborgarnas inflytande över politiska beslut och förhållanden inom regionen.
 • De förtroendevaldas förutsättningar att företräda medborgarna.

Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling

Vinster och utmaningar med stora regioner

Den tar upp vad stora regioner kan betyda för Sverige och Sveriges fortsatta välfärd.

Rapporten behandlar:

 • Sambandet mellan ett konkurrenskraftigt näringsliv och en utvecklad välfärd
 • Globaliseringen och dess krav på svenskt näringsliv
 • Regionalisering som ett sätt att skapa långsiktig global konkurrenskraft
 • Planeringsutmaningar för kommande stora regioner

Rapport: Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot