Publicerad: 19 juni 2019

Ditt politiska uppdrag som förtroendevald

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag samt styra och leda en organisation.

SKL ger stöd till kommuner och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Stöd i ditt politiska ledarskap

SKL stödjer utvecklingen av det politiska ledarskapet. Målet är att ge dig stöd i ditt uppdrag för för att skapa genomslag och resultat av politiken.

Ledar- och mentorprogram, nätverk

Ledarprogram för toppolitiker

Ett etablerat program med fokus på att stärka det politiska ledarskapet och fördjupa kunskaperna om uppdraget - att styra och leda en kommun eller en region och att stärka demokratin. Vi delar erfarenheter, får inspiration av medverkande och skapar ny kunskap tillsammans.

Teman är Styrning och ledning, samspel och kommunikation, det politiska ledarskapet och uppdraget och omvärlden.

Ledarprogram

Mentorprogram för toppolitiker

För dig som vill utveckla ditt politiska ledarskap med hjälp av en mentor och ett eget "bollplank" under ett år. SKL matchar dig med en mentor efter dina behov. Vi börjar och avslutar programmet med en gemensam heldag. Mentorerna är främst toppolitiker som medverkat i SKL: s utveckling av det politiska ledarskapet.

Mentorprogram

Nätverk för toppolitiker under mandaterioden

Nätveket träffas två gånger per år under hela mandatperioden. Det ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter, få stöd och delta i inspirerande föreläsningar.

Nätverk för toppolitiker

Fördjupande information om politiskt ledarskap

Poddar om politiskt ledarskap

I flera olika avsnitt samtalar Peter Örn med gäster om glädjen och utmaningar som finns i uppdraget för toppolitiker i kommuner och regioner.

Avsnitten är 30-45 minuter och handlar bland annat om makt, demokratiuppdraget, politiskt ledarskap och tillit, förtroende och legitimitet, den digitala utmaningens påverkan på demokratin och att vara toppolitiker och kvinna.

Lyssna på podcast om politiskt ledarskap

Fördjupande information om politiskt ledarskap

Samspel mellan ledande politiker och chefer

Workshop att styra och leda tillsammans - både styrelseordföranden och direktören

En workshop i två dagar som fokuserar på samarbete kring det gemensamma uppdraget samt arbetsfördelningen. Resultatet blir en gemensam strategi att styra och leda bättre tillsammans. Datum och tid kommer att publiceras under hösten 2018

Forskning: Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör

Fördjupande information om politiskt ledarskap

Förberedelser för ett handlingskraftigt styre, forskning

Den senaste forskningsstudien från 2018 handlar om hur ledande politiker förbereder den politiska styrningen och ledningen av en kommun eller region under en ny mandatperiod med blocköverskridande styre. Hur de konkret bygger ett handlingskraftigt styre för medborgarnas bästa för att forma framtidens väl­färd och demokrati.

Forskningstöd: Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap

Fördjupande information om politiskt ledarskap

Att styra och leda för god service till medborgare, brukare och ett hållbart samhälle

Att kunna leverera god service till medborgarna och brukarna idag och i ett längre perspektiv bidra till ett hållbart samhälle är ett komplext uppdrag som kräver en utvecklad styrning och ledning.

Att sätta mål och följa upp är några av de verktyg förtroendevalda har för att styra organisationen, såväl verksamhet i egen regi som genom externa utförare. Genom en utvecklad mål- och resultatstyrning uppstår information kring kvalitet på service och tjänster. En viktig information som ger ledning kring vad som behöver utvecklas och förbättras. Och inte minst en signal om skattepengarna används effektivt.

Att styra och leda – en introduktion för förtroendevalda

I februari 2019 kommer materialet att vara färdigställt.

Kanske är du ny i din roll som förtroendevald eller haft ditt uppdrag några år men ställer dig ändå frågorna:

 • Varför behövs styrning och ledning?
 • Vad innehåller en styrmodell?
 • Vilken roll har jag som förtroendevald?
 • Hur sätter vi mål och fördelar resurser?
 • Hur säkerställer vi god service och blir uppmärksammade på verksamheter som behöver utvecklas och förbättras?

Ta del av filmerna som ger en första inblick kring styrning och ledning, att planera och sätta mål, följa upp och analysera samt att åtgärda. Till varje film finns en checklista med frågor som kan användas för diskussion på hemmaplan. Vill du bli inspirerad av andra kommuner eller landsting finns också filmer som beskriver goda exempel.

Fördjupande information: stöd för att styra och leda

Fördjupande information om politiskt ledarskap

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att de som verkar i denna inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete och uppdrag.

SKL har bland annat tagit fram en e-utbildning om strategiskt arbete mot korruption som vänder sig till förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner.

E-utbildning för att motverka korruption

Film om etiska dilemman

I filmen befinner sig skådespelaren i en roll som nyvald politiker där olika sitiationer och etiska dilemman dyker upp i uppdraget. Materialet är tänkt som ett diskussionsunderlag för samtal om frågor kring jäv, mutor och korruption och kan användas som underlag vid lokala utbildningar.

Nationell samverkan och styrning för digitalisering

SKL är en av flera aktörer som verkar för att stödja kommuner, regioner, landsting och myndigheter i arbetet mot en smartare välfärd.

Nationell samverkan och styrning för digitalisering

Fördjupande information om arbetet med digitalisering

Verktyg - omvärldsbevakning och analys

Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå händelser och trender som påverkar förutsättningarna att leda och styra. 13 - trender är ett verktyg för att göra en omvärldsanalys - utmärkt att använda i den egna spaningen och planeringen.

Verktyget 13 trender för omvärldsbevakning

Öppna jämförelser – kvalitet, resultat och kostnader i verksamhet

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

 • Företagsklimat
 • Hälsa och sjukvård: folkhälsa samt hälso- och sjukvård
 • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
 • Skola: grundskola, gymnasieskola
 • Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet
 • Jämställdhet: politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

Öppna jämförelser

Ekonomi, utjämningssystemet, kort om finansieringsprincipen

SKL arbetar för att skapa stabila och förutsägbara villkor för kommuner och regioner. Vi tar fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning med mera.

Ekonomirapporten - utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar

 • Ekonomirapporten är en av grunderna för kommuners och landstings budgetplanering. Den belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.
 • Den ger en sammanfattning av sektorns förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer som kommuner och landsting åläggs att göra.
 • Rapporten kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för landstingens och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året. SKL:s prognos påverkar därmed skatt och prioriteringar i alla kommuner, landsting och regioner.

Ekonomirapporten: presentationer, utgåvor och infografik

Fördjupande information om ekonomi

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget:

 • För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
 • För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning

Fördjupande information om ekonomi

Kort om finansieringsprincipen - när den gäller och inte gäller

Principens innebörd är att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter.

Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Finansieringsprincipen omfattar statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal verksamhet.

Läs vidare om finansieringspricipen

Finansieringspricipen på tre minuter

Se filmen som på ett kort och pedagogiskt sätt förklarar vad som gäller om finansieringsprincipen.

Kommuners och regioners samlade kostnader och intäkter

Sektorn i siffror visar diagram över vilka kostnader kommuner och regioner fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

 • Kostnaderna uppdelade på verksamhet och kostnadsslag för både kommuner och landsting.
 • Du hittar också hur kommuner och regioner är finansierade med avseende på intäktsslag.

Sektorn i siffror

Fördjupande information om ekonomi

Kommuner och regioners likvärdiga ekonomiska förutsättningar

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och regioners likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

Vanliga frågor om utjämningssystemet

Vidare information om prognoser, utfall, effeker med mera

Fördjupande information om ekonomi

Politikernas Ekonomibok - ny upplaga 2019

Politikernas Ekonomibok, Dagens Samhälle

Om du är förtroendevald och vill åstadkomma något i politiken kan du inte bortse från ekonomi. På ett enkelt och lättbegripligt sätt ger Politikernas ekonomibok svar på många av de ekonomiska frågor som förtroendevalda måste ta ställning till. SKL väljer därför att dela ut ett exemplar av boken till varje ordinarie ledamot i nyvalda fullmäktige.

Ur innehållet:

 • Vinster är ett måste. Kommuner och landsting har aldrig haft större resurser. Men de räcker inte för morgondagens behov.
 • God ekonomisk hushållning och det kommunala balanskravet. Hur skarpt är det?
 • Om varför resultat inte nödvändigtvis är direkt kopplat till resurser. Om att sätta upp mål, mäta och följa upp resultat.
 • Investering är kärnverksamhet. Vad som ska byggas och inte byggas, ägas eller säljas, hör till lokalpolitikens största frågor.
 • Om lån och skulder och deras konsekvenser.
 • Befolkning är lika med pengar. Om skillnader i befolkningsstruktur och skattekraft, och hur det påverkar den kommunala ekonomin.
 • Grundkurs i skatteutjämningssystemet
 • Det kommunala företagandet. Hur fungerar det? Vad får bolagiseras, hur kan vinstöverföring gå till, vad säger lagen om styrning?
 • Grundkurs i bokslutsanalys

Av Måns Wikstrand

Fördjupande information om ekonomi

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare
 • Christine Feuk
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot