Publicerad: 27 september 2019

Ditt politiska uppdrag som förtroendevald

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag samt styra och leda en organisation.

SKL ger stöd till kommuner och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Stöd i ditt politiska ledarskap

SKL stödjer utvecklingen av det politiska ledarskapet. Målet är att ge dig stöd i ditt uppdrag för att skapa genomslag och resultat av politiken.

Ledar- och mentorprogram samt nätverk

Att styra och leda för god service till medborgare, brukare och ett hållbart samhälle

Att kunna leverera god service till medborgarna och brukarna idag och i ett längre perspektiv bidra till ett hållbart samhälle är ett komplext uppdrag som kräver en utvecklad styrning och ledning.

Att sätta mål och följa upp är några av de verktyg förtroendevalda har för att styra organisationen, såväl verksamhet i egen regi som genom externa utförare. Genom en utvecklad mål- och resultatstyrning uppstår information kring kvalitet på service och tjänster. En viktig information som ger ledning kring vad som behöver utvecklas och förbättras. Och inte minst en signal om skattepengarna används effektivt.

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att de som verkar i denna inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete och uppdrag.

SKL har bland annat tagit fram en e-utbildning om strategiskt arbete mot korruption som vänder sig till förtroendevalda i kommuner och regioner.

E-utbildning för att motverka korruption

Film om etiska dilemman

I filmen befinner sig skådespelaren i en roll som nyvald politiker där olika situationer och etiska dilemman dyker upp i uppdraget. Materialet är tänkt som ett diskussionsunderlag för samtal om frågor kring jäv, mutor och korruption och kan användas som underlag vid lokala utbildningar.

Nationell samverkan och styrning för digitalisering

SKL är en av flera aktörer som verkar för att stödja kommuner, regioner och myndigheter i arbetet mot en smartare välfärd.

Nationell samverkan och styrning för digitalisering

Fördjupande information om arbetet med digitalisering

Öppna jämförelser – kvalitet, resultat och kostnader i verksamhet

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

 • Företagsklimat
 • Hälsa och sjukvård: folkhälsa samt hälso- och sjukvård
 • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
 • Skola: grundskola, gymnasieskola
 • Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet
 • Jämställdhet: politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

Öppna jämförelser

Ekonomi, utjämningssystemet, kort om finansieringsprincipen

SKL arbetar för att skapa stabila och förutsägbara villkor för kommuner och regioner. Vi tar fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning med mera.

Ekonomirapporten - utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar

 • Ekonomirapporten är en av grunderna för kommuners och landstings budgetplanering. Den belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.
 • Den ger en sammanfattning av sektorns förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer som kommuner och regioner åläggs att göra.
 • Rapporten kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regonernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året. SKL:s prognos påverkar därmed skatt och prioriteringar i alla kommuner och regioner.

Ekonomirapporten: presentationer, utgåvor och infografik

Fördjupande information om ekonomi

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen:

 • För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
 • För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning

Fördjupande information om ekonomi

Kort om finansieringsprincipen - när den gäller och inte gäller

Principens innebörd är att kommuner och regioner inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter.

Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Finansieringsprincipen omfattar statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal verksamhet.

Läs vidare om finansieringspricipen

Finansieringspricipen på tre minuter

Se filmen som på ett kort och pedagogiskt sätt förklarar vad som gäller om finansieringsprincipen.

Kommuners och regioners samlade kostnader och intäkter

Sektorn i siffror visar diagram över vilka kostnader kommuner och regioner fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

 • Kostnaderna uppdelade på verksamhet och kostnadsslag för både kommuner och regioner.
 • Du hittar också hur kommuner och regioner är finansierade med avseende på intäktsslag.

Sektorn i siffror

Fördjupande information om ekonomi

Kommuner och regioners likvärdiga ekonomiska förutsättningar

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och regioners likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

Vanliga frågor om utjämningssystemet

Vidare information om prognoser, utfall, effeker med mera

Fördjupande information om ekonomi

Politikernas Ekonomibok - ny upplaga 2019

Politikernas Ekonomibok, Dagens Samhälle

Om du är förtroendevald och vill åstadkomma något i politiken kan du inte bortse från ekonomi. På ett enkelt och lättbegripligt sätt ger Politikernas ekonomibok svar på många av de ekonomiska frågor som förtroendevalda måste ta ställning till. SKL väljer därför att dela ut ett exemplar av boken till varje ordinarie ledamot i nyvalda fullmäktige.

Ur innehållet:

 • Vinster är ett måste. Kommuner och regioner har aldrig haft större resurser. Men de räcker inte för morgondagens behov.
 • God ekonomisk hushållning och det kommunala balanskravet. Hur skarpt är det?
 • Om varför resultat inte nödvändigtvis är direkt kopplat till resurser. Om att sätta upp mål, mäta och följa upp resultat.
 • Investering är kärnverksamhet. Vad som ska byggas och inte byggas, ägas eller säljas, hör till lokalpolitikens största frågor.
 • Om lån och skulder och deras konsekvenser.
 • Befolkning är lika med pengar. Om skillnader i befolkningsstruktur och skattekraft, och hur det påverkar den kommunala ekonomin.
 • Grundkurs i skatteutjämningssystemet
 • Det kommunala företagandet. Hur fungerar det? Vad får bolagiseras, hur kan vinstöverföring gå till, vad säger lagen om styrning?
 • Grundkurs i bokslutsanalys

Av Måns Wikstrand

Fördjupande information om ekonomi

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare
 • Christine Feuk
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot