Publicerad: 19 juni 2019

Fullmäktige, styrelser, nämnders uppdrag, ansvar

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen eller regionen. De beslutar vilka nämnder och beredningar som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder och beredningar.

Fullmäktige

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser och fatta beslut om frågor som rör samhällets utveckling och människors vardag.

Uppdrag och ansvar för fullmäktige

Fullmäktiges uppdrag och organisation

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser och fatta beslut om frågor som rör människors vardag. Som förtroendevalda ska ni ta ansvar för och verka för att skapa ett samhälle som ger medborgaren möjlighet till ett liv av god kvalitet utifrån individuella behov.

Så styrs en kommun

Så styrs ett landsting

Regioners utvecklingsansvar

Fullmäktiges arbete behöver organiseras och ledas - stöd för arbeteordning, reglemente

Fullmäktiges ansvarsprövning

Ansvarsutkrävande och granskning är viktiga grundstenar i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn. Fullmäktige har uppdraget för ansvarsprövningen.

Frågor och svar om ansvarsprövning

Skrift: Ansvarsprövningen i fullmäktige, webbutiken

Skrift: Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering, webbutiken

Ansvarssystemet och processen

Filmen belyser ansvarssystemet i kommuner, landsting och regioner och den ansvarsprövning som fullmäktige har att göra varje år.

 • Vad innebär ansvarsprövningen, vad gäller formellt och hur ser processen ut?
 • Vilket underlag får fullmäktige från revisorerna?

Filmen tar också upp frågan om det blir skillnad när verksamhet bedrivs med privata utförare. Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. 

Stöd för fullmäktiges programarbete med mål och riktlinjer

Samtalstonen i politiken – dilemman och utmaningar

E-utbildning

Samtalstonen i politiken är ett e-utbildningsmaterial för förtroendevalda i styrelser, nämnder, och fullmäktigeförsamlingar. Utbildningen består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Materialet finns även som e-bok att ladda ned.

Webbutbildning: Samtalstonen i politiken

Workshop

Utbildningen sker på hemmaplan i kommunen eller regionen. Den ger tid och möjlighet till reflektion, men kommer inte med färdiga förslag och lösningar. Däremot presenteras råd och tips om vad som kan bidra till en bra samtalston i det politiska samtalet och vad som kan motverka det.

Utbildningen kan skräddarsys utifrån lokala behov och önskemål, och kan till exempel pågå i 3-4 timmar.

Workshop: Samtalstonen i politiken

Stöd för fullmäktiges ledamöter

Ledamöter i fullmäktige erbjuds årliga presidiedagar

Mandatperiodens första presidiekonferens erbjuder en dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utvecklas.

Konferensen kommer även beröra hot och hat mot förtroendevalda som under senare år har blivit ett allt större problem för enskilda politiker såväl som för hela demokratin. Vi diskuterar hur man kan öka kunskapen om hot och hat mot förtroendevalda och dess konsekvenser samt hur ett utvecklingsarbete kan ske för att systematiskt arbeta med frågan.

Datum samt övrig information publiceras under hösten 2018.

SKL:s kurser och konferenser (kalender)

Utbildning för att öka medvetenheten om hot, hat mot förtroendevalda

Det är viktigt att förtroendevalda kan ha goda och säkra medborgarkontakter i sina uppdrag. I det arbetet är det viktigt att öka medvetenhet och kunskap om hur hot och hat sker, hur det kan förebyggas och vad som kan vara viktigt att tänka på.

En utbildning i fem steg, framtagen och inspelad av SKL:s utbildarteam. Till varje avsnitt finns, utöver inspelat föredrag, en möjlighet till att arbeta vidare med arbetsmaterial kring "Lyssna, Samtala och Fördjupa."

Den riktar sig till förtroendevalda i organisationen, samt tjänstepersoner som bistår dem.

Webbutbildning i fem steg för fullmäktige  

Fördjupande information om fullmäktige

Styrelse och nämnder

En styrelse, nämnd eller beredning har sitt uppdrag från fullmäktige. Det handlar om att genomföra de uppdrag som fullmäktige definierat till givna förutsättningar, men också att föreslå och bereda frågor till fullmäktige. Med uppdraget följer ett ansvar för nämnden och ledamöterna i nämnden. Ansvaret granskas av revisorerna och prövas av fullmäktige.

Det finns en styrelse i alla kommuner eller regioner, men i övrigt ser organisationen olika ut. Flertalet har olika verksamhetsnämnder som socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd och tekniskt nämnd medan andra har samlat merparten av verksamheten under styrelsen.

Nämndens verksamhetsansvar

 • Nämndens eller styrelsens uppdrag och ansvar är att förvalta och genomföra verksamhet enligt fullmäktiges mål och beslut och andra förutsättningar som gäller.
 • Ansvaret är detsamma om de driver verksamheten i egen regi eller någon annan gör det på deras uppdrag till exempel efter upphandling. Konkret handlar det om styra, följa upp, kontrollera och vidta åtgärder.
 • Ansvaret i nämnden eller styrelsen är i grunden gemensamt eller kollektivt. Ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten.
 • Om nämndens verksamhet inte fungerar är det i allmänhet hela nämnden som är ansvarig eftersom situationen kan vara resultatet av en kedja med beslut eller icke-beslut från nämnden.

Reglemente för styrelsen och övriga nämnder

SKL har tagit fram ett förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder.

Förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder

Ansvar som ledamot i en nämnd, en styrelse eller en beredning

Varje ledamot har också ett enskilt ansvar att delta i arbetet, följa mål, beslut och föreskrifter och inte agera utanför uppdragets förutsättningar och ramar.

Skrift: Ansvaret som ledamot i nämnd, webbutiken

Filmen behandlar uppdraget och ansvaret som en ledamot i en kommunal nämnd, styrelse eller beredning har.

 • Vad ska nämnden göra och vilka är grundstenarna i arbetet?
 • Vilka krav kan ställas på en enskild ledamot och vilka redskap finns i arbetet?

Filmen tar också upp frågan om det blir skillnad när verksamhet bedrivs med privata utförare.

Informationsansvarig

 • Martin Lidhamn
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot