Publicerad: 4 juli 2018

Styra blocköverskridande och i minoritet - forskning

Vi har ett nytt politiskt landskap efter valet 2014. I drygt 55 procent av alla kommuner, regioner och landsting har inget av blocken egen majoritet och fler styr i minoritet. Här presenterar vi två forskningsstudier.

Vägar mot blocköverskridande samarbeten

Forskningsstudie: Att bryta mönster - vägar mot blocköverskridande samarbeten

I maj 2016 publicerades en ny forskningsstudie som bygger på toppolitikers och chefstjänstemäns erfarenheter och lärdomar av att styra över blockgränserna, både i minoritet och majoritet.

Studien bygger på intervjuer med 50 ledande politiker och chefstjänstemän i elva kommuner och tre regioner under 2015 och 2016.

  • Vilka krav ställer det nya landskapet på förtroendevaldas sätt att styra och leda tillsammans?
  • Vilka är utmaningar för demokratin, för uppdraget som politisk ledare och för styrning och ledning idag och för att möta framtiden?

Slutsatser

  • För att lyckas navigera i det nya parlamentariska landskapet kan det till exempel vara bra att under valrörelsen fokusera på sin egen politik snarare än att slå ner på de traditionella motståndarna.
  • Det kan vara en fördel att ha en lokal eller regional partiledare som har en stark ställning men också mod och nyfikenhet att söka nya samarbetskonstellationer.
  • För att lyckas är det också viktigt att välja tillförlitliga samarbetspartier och etablera förtroendefulla relationer med politiska ledare på båda sidorna av den traditionella blockgränsen.
  • En annan nyckelfaktor är partiernas och ledarnas förmåga att identifiera de reella konfliktlinjerna i de frågor som är viktiga i just den lokala eller regionala kontexten, vilket inte behöver vara samma konfliktlinjer som existerar i riks­dagen eller på andra politiska nivåer.
  • Utgår man ifrån att konfliktlinjerna i de stora och viktiga frågorna alltid skär mellan snarare än inom de politiska traditionella blocken blir det svårare att anpassa sig till det nya parlamentariska landskapet. Utmaningen med att styra när inget av blocken har en egen majoritet ligger därför främst inte i att identifiera specifika kompromisslösningar i enskilda frågor.
  • Den stora utmaningen ligger istället i att skapa en acceptans hos såväl politiska ledare, partimedlemmar och väljare för de nya utmaningar, behov och perspektiv som uppstår till följd av ständiga samhällsförändringar och med dem nya konfliktlinjer i den lokala och regionala politiken.
  • I en del, framförallt mindre kommuner utanför storstadsregionerna, fanns det en lång tradition av breda samarbeten vilket innebar  det inte medför stora förändringar i det dagliga politiska arbetet.
  • Hos många fanns det en tradition av att två block konkurrerade om makten och där det politiska arbetet var inriktat på att tydliggöra konfliktlinjerna mellan vänster- och högerblocken. Att då plötsligt slå om från ett läge där man förväntades vara oense till att identifiera samarbeten över blockgränserna var inte enkelt – den kultur och de förväntningar som utgjorde grunden för blockpolitiken levde kvar även när det parlamentariska läget inte längre understödde en traditionell blockpolitik.

Detta är en fördjupad studie som bygger vidare på forskningsstudien ”Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting – bättre beslut eller sämre demokrati?”.

Styra i minoritet

Forskningsstudie: Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting

Maj 2015 publicerades forskningsstudien om minoritetsstyren. Den konstaterade att den politiska styrningen och det politiska beslutsfattandet inte behöver fungera sämre i ett minoritetsstyre än i ett majoritetsstyre.

Den bygger också på ledande politiker och tjänstemäns erfarenheter och lärdomar i kommuner, regioner och landsting där man hade minoritetsstyre under förra mandatperioden.

Fakta

Johan Wänström, Fil. Dr. på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) Linköpings universitet, har genomfört alla intervjuer och skrivit rapporterna.

Följande kommuner och regioner har delat med sig av sina erfarenheter och lärdomar:

Alingsås kommun, Borlänge kommun, Burlövs kommun, Eslövs kommun, Essunga kommun, Norbergs kommun, Landskrona stad, Osby kommun, Region Kronoberg, Region Östergötland, Sundbybergs stad, Umeå kommun, Upplands-Bro kommun samt Västra Götalandsregionen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot