Publicerad: 30 oktober 2018

Fråga och svar

Vem eller vilka har ansvar?

Det är styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i dessa organ som har ansvar och därför ansvarsprövas av fullmäktige. Ansvaret följer med det uppdrag som dessa får av fullmäktige, när de utses till ett uppdrag till exempel i en nämnd

Ansvaret är i grunden kollektivt, men kan prövas individuellt om en enskild förtroendevald agerat på ett uppenbart felaktigt sätt.

Tjänstemän har inte ett självständigt ansvar som prövas av fullmäktige.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot