Publicerad: 16 november 2017

Fråga och svar

Hur fungerar ansvarsprövningen i fullmäktige?

Med revisorernas granskning och bedömning som grund fattar fullmäktige beslut i ansvarsfrågan. Beslutet ska fattas före utgången av juni månad. Fullmäktige väljer att besluta i enlighet med revisorernas förslag eller göra en egen bedömning. Regler om ansvarsprövningen finns i kommunallagens femte kapitel.
Kommunallagen 25a, 25b, 31 §.

Kommunallagen kapitel fem: Fullmäktige

Fullmäktige ska motivera sitt beslut i ansvarsprövningsfrågan …om det inte är uppenbart obehövligt. I praktiken innebär det att fullmäktige ska motivera sina beslut när revisorerna riktat anmärkning, avstyrkt ansvarsfrihet eller framställt väsentlig kritik i revisionsberättelsen.

Fullmäktige har suverän beslutanderätt och kan rikta egen anmärkning och vägra ansvarsfrihet även om revisorerna inte gjort detta.

Den eller de som är föremål för fullmäktiges ansvarsprövning får givetvis inte delta i beslutet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot