Publicerad: 16 november 2017

Fråga och svar

På vilket underlag prövar fullmäktige ansvaret?

Som underlag till ansvarsprövningen behövs granskning. Fullmäktige utser därför minst fem förtroendevalda revisorer med ett tydligt mandat och en oberoende ställning.

Revisorernas uppdrag är att granska och bedöma all verksamhet varje år. De granskar om fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer uppnås och efterlevs. De prövar om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt effektiv, om räkenskaperna är riktiga och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Med sin granskning bidrar revisorerna till den demokratiska kontrollen i det politiska systemet.
Resultatet av revisorernas granskning och prövning förmedlas till fullmäktige som underlag för deras ansvarsprövning. Det sker i olika revisionsrapporter och i revisionsberättelsen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot