Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

På vilket underlag prövar fullmäktige ansvaret?

Som underlag till ansvarsprövningen behövs granskning. Fullmäktige utser därför minst fem förtroendevalda revisorer med ett tydligt mandat och en oberoende ställning.

Revisorernas uppdrag är att granska och bedöma all verksamhet varje år. De granskar om fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer uppnås och efterlevs. De prövar om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt effektiv, om räkenskaperna är riktiga och om den interna kontrollen är tillräcklig. För genomförandet av granskningen anlitas sakkunniga.

Med sin granskning bidrar revisionen till den demokratiska kontrollen i det politiska systemet. Resultatet av revisorernas granskning och prövning förmedlas till fullmäktige som underlag för deras ansvarsprövning. Det sker i olika revisionsrapporter och i revisionsberättelsen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot