Publicerad: 30 oktober 2018

Fråga och svar

Hur ser praxis i ansvarsprövningen ut?

I de allra flesta fall tillstyrker revisorerna att ansvarsfrihet beviljas och fullmäktige beslutar enligt revisorernas linje. I ett litet antal fall varje år väljer revisorerna att rikta anmärkning och/eller avstyrka ansvarsfrihet. Likaså är det ett fåtal fall varje år där fullmäktige väljer att vägra ansvarsfrihet och/eller rikta anmärkning

Dessa fall presenteras i ansvarsprövningsbanken som Sveriges Kommuner och Landsting har utvecklat. Ur banken presenteras även en översikt av de olika fallen. Databasen och översikten kan vara till nytta i den lokala ansvarsprövningen, men är framförallt viktiga för att följa praxisutvecklingen på nationell nivå.

I ansvarsprövningsbanken kan du: söka på olika år, bedömningsgrunder, kommuner, landsting och regioner med mera

Sök direkt i ansvarsprövningsbanken

Sammanställning av ansvarsfall från och med 2008 och framåt

Sammantagen praxis vid ansvarsprövningen framgår av skriften:
God revisionssed i kommunal verksamhet 2014
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot