Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Exempel på allmänna handlingar som finns hos revisorerna

Revisorernas handlingar avser huvudsakligen deras granskning eller deras förvaltning.

Handlingar som avser revisorernas granskning

Granskningen är en löpande process som leder fram till revisionsberättelsen. Under processen uppstår, inkommer och expedieras en mängd handlingar.

Exempel:

 • Arbetsordning mellan revisorerna
 • Riskanalys
 • Revisionsstrategi
 • Revisionsplan
 • Projektplaner
 • Kallelser och minnesanteckningar från sammankomster med anledning av granskningen.
 • Underlag till granskningar (intervjuer, anteckningar, inventeringar, datakörningar, till revisorerna överlämnat material, korrespondens med mera).
 • Revisionsrapporter
 • Revisorernas skrivelser med anledning av revisionsrapporter
 • Bedömning av resultat i delårsrapporter
 • RevisionsberättelserRevisionsredogörelser
 • Rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LS (inkommande)
 • Rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

Handlingar som avser revisorernas förvaltning

Revisorerna har också ärenden och handlingar som avser deras förvaltning. Beslut i förvaltningsärenden fattar revisorerna som om de vore en nämnd, det vill säga de tas upp i protokoll som justeras och anslås.

Exempel:

 • Budget och budgetframställning
 • Intern kontrollplan
 • Attestordning
 • Delegationsordning
 • Beslut om deltagande i utbildningar (med mera)
 • Eventuellt remissvar och yttranden
 • Diarier och register samt diarieförda handlingar
 • Arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut
 • Eventuellt anställnings- och personalärenden
 • Upphandlingsärenden eller  avtal, sakkunniga eller konsulter
 • Andra avtal eller kontrakt till exempel hyror och maskiner
  Informationsmaterial

Exempel på andra handlingar som kan förekomma inom revisionen

 • Uppgifter om revisorerna
 • Revisionsreglemente
 • Dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot