Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Hur ska revisorerna redovisa och beskriva sina handlingar?

Beskrivning av sina allmänna handlingar - så kallad arkivbeskrivning

Enligt lag ska en myndighet (till exempel revisorerna) upprätta en beskrivning av sina allmänna handlingar (arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge upplysning om myndighetens organisation, sökhjälpmedel till myndighetens handlingar, kontaktperson med kunskap om myndighetens allmänna handlingar med mera. (Offentlighets- och sekretesslagen kap. 4 §2 samt arkivlagen §6.) En del av beskrivningen kan bestå av en dokumenthanteringsplan.

Arkivlag (1990:782)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Dokumenthanteringsplan

En sådan plan beskriver vilka olika allmänna handlingar, handlings-/dokumenttyper, som finns i verksamheten, var dessa finns och hur de ska hanteras vad gäller gallring eller bevarande och överlämnande till den kommunala arkivmyndigheten. Samtliga handlingar, både digitala och de i papper, samt databaser ska redovisas.

En dokumenthanteringsplan tillsammans med registrering och diarieföring skapar överblick och insyn och ger en kvalitetssäkring av hanteringen av revisionens handlingar. Det lokala arkivreglementet kan reglera att myndigheterna ska upprätta dokumenthanteringsplan och utse arkivansvarig respektive arkivredogörare.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor: Råd och stöd

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot