Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Vad gäller för handlingar som ett revisionsföretag hanterar?

Registrering och arkivering av revisorernas handlingar

Revisorerna kan genom upphandling ha avtalat med ett revisionsföretag att detta ska hantera revisionens handlingar t.ex. under pågående revisionsår. Handlingarna är då inte formellt överlämnade till företaget utan betraktas fortfarande som förvarade hos myndigheten revisorerna.

Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att eftersom kommunrevisionen är en del av den kommunala förvaltningen bör registrering och arkivering ske i nära samband med den övriga förvaltningen, såväl organisatoriskt som geografiskt, med hänsyn främst till medborgarnas tillgänglighet. Enligt JO är viktigt att dessa förvaltningsuppgifter sker i myndighetens namn så att inte den enskilda medborgaren kan få intrycket att de hanteras utanför myndigheten och att de grundläggande bestämmelserna om offentlighet m.m. därmed inte skulle tillämpas. (JO:s beslut 2008-06-11).

Anmälan mot Kommunrevisionen i Luleå kommun angående registrering av allmänna handlingar (PDF, nytt fönster)

Att en extern aktör som ett revisionsföretag sköter dessa uppgifter får mot bakgrund av JO:s uttalande ses som tveksamt. Detta talar för att revisorerna bör arrangera en lösning där arbetet med att ta emot post, registrera och förvara handlingar, arkivera med mera. sker inom kommun- eller landstingsförvaltningen. Det kan ske antingen med egen anställd personal eller inom den gemensamma administrationen t ex på kommunkansliet (motsvarande) av kommunens registrator.

Prövning och beslut om utlämnande av revisorernas handlingar

evisorerna kan inte genom avtal uppdra till ett externt revisionsföretag att pröva och besluta om att lämna ut handlingar eftersom detta är myndighetsutövning. Uppgiften behöver skötas antingen av revisorerna själva eller av egen anställd personal eller av någon annan inom den kommunala förvaltningen på uppdrag av revisorerna till exempel registrator.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot