Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Vilka handlingar ska revisorerna gallra och bevara?

Gallring innebär förstöring av handlingar eller uppgifter. Handlingar som kan gallras har ofta kortvarig eller tillfällig betydelse för verksamheten, av mera rutin-artad karaktär. De handlingar som ska bevaras ska främst belysa revisorernas specifika verksamhet och resultat, organisation och arbetssätt.

Det är revisorerna som myndighet som beslutar om handlingar ska gallras eller bevaras. Gallring får inte ske utan att beslut har fattats. Gallringsbeslut är ett förvaltningsbeslut som revisorerna fattar gemensamt. Beslutet tas upp i protokoll. Fattade beslut om gallring bör framgå i dokumenthanteringsplanen

Till stöd för denna process finns skriftserien "Bevara eller gallra" utfärdade av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Det är lämpligt att gallring sker kontinuerligt, årligen eller per mandatperiod, beroende på gallringsfristerna och vad som är mest praktiskt.

Bevara eller gallra nr 1: Lednings och stödprocesser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot