Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Vilket ansvar har revisorerna för sina allmänna handlingar?

Alla offentliga myndigheter ansvarar för sina allmänna handlingar och sitt arkiv.

I ansvaret ligger att:

  • registrera de allmänna handlingarna,
  • välja lämpliga material och metoder för deras upprättande,
  • beskriva och förteckna arkivet,
  • besluta om och verkställa gallring,
  • vårda arkivet och hålla handlingarna tillgängliga för allmänheten

Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska en myndighet upprätta en beskrivning av sina allmänna handlingar (arkivbeskrivning). En del av beskrivningen kan bestå av en dokumenthanteringsplan. Det lokala arkivreglementet kan reglera att myndigheterna ska upprätta dokumenthanteringsplan och föreskriva att myndigheten ska utse arkivansvarig respektive arkivredogörare.

Arkivreglementet anger att när handlingarna lämnas vidare till ett gemensamt arkiv i kommunen eller landstinget eller regionen övertar detta ansvaret för handlingarna och för framtida beslut om att utlämna handlingar. Överlämnande till ett sådant arkiv sker oftast årsvis eller per mandatperiod.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot