Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Har revisorerna rätt att ta del av handlingar hos styrelse eller nämnder?

Ja. Det finns en grundregel i Kommunallagen 9 kap 12 § som reglerar rätten till upplysningar för den kommunala revisionen:

Nämnderna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet.

De skall också ge revisorerna tillfälle att när som helst inventera de tillgångar som nämnderna har hand om och ta del av räkenskaper och andra handlingar som berör nämndernas verksamhet.

Det är revisorerna själva som bedömer vilket material de behöver ta del av för att kunna genomföra sin granskning. När revisorerna ger uppdrag till de sakkunniga att genomföra granskning agerar dessa i revisorernas namn och omfattas av samma rättighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot