Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Har revisorerna rätt att ta del av sekretessbelagda handlingar hos styrelse och nämnder?

Ja. Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap 17 § p 3 lägger fast att även sekretessbelagda uppgifter kan lämnas till revisionen:

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.

Denna regel är bra att hänvisa till om det finns tveksamhet inom en myndighet/förvaltning att lämna ut uppgifter och handlingar till revisorerna eller deras sakkunniga. När revisorerna ger uppdrag till de sakkunniga agerar dessa i revisorernas namn och omfattas av samma rättighet. Observera att när revisorerna tar del av sekretessbelagt material från andra nämnder och styrelser överförs sekretessen till revisorerna. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 11 kap 1§.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot